REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. REKISTERIN PITÄJÄ

Nimi

Keravan Energia Oy ja Etelä-Suomen Energia Oy

Yhteystiedot

Käyntiosoite: Tervahaudankatu 6
Postiosoite: PL 37, 04201 Kerava

Puhelin: 09-5849 550

Verkkopalvelu: www.keoy.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tiina Kosunen
Laskutuspäällikkö
Puh. 044-7233 210

3. REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterinpitäjä, konsernin tytäryhtiö tai rekisterin pitäjän valtuuttama yhteistyökumppani käyttää asiakasrekisterin tietoja asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä laskutukseen.

Konsernin yhtiöt käyttävät yhteistä asiakastietojärjestelmää. Tietojen käytön osalta noudatetaan lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia salassapitosäännöksiä.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa Keravan Energia -konsernin yhteistyökumppaneille, joiden kanssa on sovittu Keravan Energia -yhtiöiden asiakassuhteiden hoitamiseen liittyvien palveluiden hoitamisesta. Yhteistyökumppaneilta edellytetään lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia tietosuoja- ja salassapitosäännöksien noudattamista.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakkaan yleiset tiedot kuten nimi, henkilötunnus, yhteystiedot sekä tiedot asiakkaan tilaamista / käyttämistä palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Keravan Energia voi tallentaa asiakaspuheluja palvelun laadun kehittämiseksi sekä asiakaspalvelutapahtuman varmentamiseksi.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta mm. tilausten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä.

Kaikki asiakkaiden kontaktit voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään mm. liiketapahtumien todentamisessa sekä asiakaspalvelun kehittämisessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n tms. osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta Keravan Energia -konsernin ulkopuolelle. Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Palvelinlaitteet on sijoitettu lukittuihin tiloihin, joihin on pääsy vain omalla tai yhteistyökumppaneiden henkilöstöllä. Tietoihin on käyttöoikeus vain Keravan Energia -konsernin palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Keravan Energia edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Keravan Energia -konsernin käytössä olevissa toimitiloissa, jotka on lukittu ja valvottu ulkopuolisilta henkilöiltä.

10. TARKASTUS-, KIELTO- JA KORJAUSOIKEUS

Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia virhellisen tiedon oikaisua. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen: Keravan Energia Oy, PL 37, 04201 Kerava.