Teemme metsähakkuita ja raivausta sähköjohtojen läheisyydessä Keravalla ja Sipoossa

Pienjänniteverkko

Raivaamme puustoa sähköverkkojen välittömästä läheisyydestä Keravalla, Lahdentien itäpuolisella alueella. Työt alkavat urakoitsijamme Exsane Oy:n toimesta viikolla 6 ja kestävät arviolta kaksi kuukautta. Työ tehdään sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi.

110 kV:n voimajohdot

Suurjännitejohtojen reunavyöhykkeiden metsät vaativat säännöllistä hoitoa, sillä ylipitkät puut ovat uhka häiriöttömälle sähkönsiirrolle. Säävarman sähköverkon ja häiriöttömän sähkönjakelun mahdollistamiseksi teetämme kuluvan vuoden aikana laajamittaisen, lähes koko jakeluverkkomme kattavan voimajohtojen reunavyöhykkeiden hakkuun. Hakkuut tehdään helmikuun ja marraskuun välisenä aikana Keravalla ja Sipoossa. Tarkemmat hakkuualueet esitetään alla olevissa kartoissa.

Hakkaamme puuston reunavyöhykkeiltä (molemmin puolin) sekä mahdolliset ylipitkät puut reunavyöhykkeiden ulkopuolelta. Tarvittaessa teemme myös metsurityönä ennakkoraivausta reunavyöhykkeellä koneellisen puunkorjuun helpottamiseksi. Metsurityönä tehdään myös mahdollisien erityiskohteiden (tontit, pellonreunat, suojelualueet) yksittäisten puiden kaatoa.

Reunavyöhykkeiden käsittely toteutetaan yhteistyössä metsänomistajien kanssa. Keravan Energia maksaa puuston hakkuun, lähikuljetuksen ja yhteismyynnin järjestämisen. Hakkuutyön suorittaa Eltel Networks Oy yhteistyössä puunkorjuuyrittäjän kanssa (Haaro Group Oy).

Huom: Hakkuun ollessa käynnissä ei hakkuualueella saa turvallisuussyistä oleskella!

Lisätietoa:

Lisätietoa voimajohtojen reunavyöhykkeiden hakkuista

110 kV:n voimajohdon sijainti Keravalla

110 kv:n voimajohdon sijainti Sipoossa (Hindsby - Martinkylä)

110 kV:n voimajohdon sijainti Sipoossa (Nikkilä - Kallbäck - Norrkulla - Massby)


Takaisin uutisiin