SÄLJ DIN EL TILL OSS

Vi köper överskottsel från småskaliga producenter och mikroproducenter

Med mikroproduktion avses en elproduktionsanläggning – t.ex. en solpanel eller ett vindkraftverk – som har anslutits till elnätet och har en märkeffekt på högst 50 kVA. När märkeffekten är över 50 men under 1000 kVA kallas det småskalig produktion.


Kervo Energi betalar följande pris för kundens mikroproduktion: Spotpriset per timme för prisområde Finland minskat med 0,30 cent/kWh (moms 0 %).
Förutsättningen för köp av elen är att kunden har ett giltigt elförsäljningsavtal med Kervo Energi Ab eller Sibbo Energi Ab och att den lokala distributionsnätsinnehavaren kan leverera en timserie över den producerade elen.

OBS! För överskottsel som överförs till elnätet från en småskalig produktionsanläggning debiteras elöverföringsavgift. I Kervo Energis och Sibbo Energis nätområde tar vi inte ut någon avgift av mikroproducenter för överföring av överskottsel. Kunder hos andra nätbolag: kolla om ditt eget nätbolag eventuellt tar ut en avgift.

Kontakta oss:

myynti@keoy.fi

tfn. (09) 584 9550

»Läs mer om anslutning av mikroproduktion till elnätet