MIKRO­PRODUKTION

Solpaneler till ditt tak, pålitligt och yrkeskunnigt! Kolla vårt sortiment.

När en elproduktionsanläggning – t.ex. en solpanel eller ett vindkraftverk – med en märkeffekt på högst 50 kVA har anslutits till fastighetens elnät kallas det mikroproduktion. En mikroproduktionsanläggning är i första hand avsedd för eget bruk, men om produktionen är större än förbrukningen kan överskottselen säljas till Kervo Energi. Kervo Energi köper överskottsel från de kunder med vilka man har ett giltigt elförsäljningsavtal.

Som nätbolag ingår vi ett nättjänstavtal för produktion med alla våra elproduktionskunder. Nättjänstavtalet ger kunden rätt att sälja den producerade elen och mata den till eldistributionsnätet. Före avtalet ska anläggningen vara installerad och godkänd av nätbolaget. Objektets huvudsäkringar får vara högst 63 ampere. Producenter under 100 kVA är befriade från skattskyldighet. Läs mer på Tullens webbplats www.tulli.fi.Anslutning av en mikroproduktionsanläggning till elnätet

Den som planerar att installera en mikroproduktionsanläggning ska ta kontakt med tre aktörer: kommunens byggnadstillsyn, elnätsbolaget och en elentreprenör.

  1. Börja med att skaffa de tillstånd som behövs för en mikroproduktionsanläggning. Vissa anordningar kräver bygglov eller åtgärdstillstånd från byggnadstillsynen.
  2. Ta kontakt med oss i god tid. Vi hjälper dig att säkerställa att den anläggning du tänkt skaffa uppfyller kraven i standarden. Vi förutsätter att mikroproduktionsanläggningar som är anslutna till nätet har ett skyddssystem som förhindrar att ström matas till nätet när nätet är spänningslöst. En felaktigt installerad mikroproduktionsanläggning kan medföra fara både för användaren och elmontören, om anläggningen matar ström till en ledning som antagits vara spänningslös. Elproducenten är ersättningsskyldig om hans anläggning orsakar skada på elnätet eller andra användare av elnätet.
  3. Ta kontakt med en elentreprenör. Anläggningar som ansluts till elnätet får man inte installera själv, utan arbetet ska alltid utföras av en elentreprenör. Fyll i den allmänna informationsblanketten för mikroproduktion tillsammans med entreprenören.

Mer information:

Tekniska ärenden

Ring vår tekniska kundtjänst på nummer (09) 5849 5535 vardagar kl. 09:00 - 15:00 eller skicka e-post till tekninenasiakaspalvelu@keoy.fi

Ärenden som gäller försäljning av överskottsel

Läs mer

myynti@keoy.fi

tfn. (09) 584 9550

Närmare anvisningar

Tuotannon liittäminen verkkoon (publikationen finns tills vidare endast på finska)

Tuotannon liittäminen verkkoon liite 1 (alle 50 kVA) (publikationen finns tills vidare endast på finska)

Villkor för elproduktion