ANSLUTNING AV MIKRO­PRODUKTIONS­ANLÄGGNING TILL ELNÄTET

Blankett för allmänna uppgifter, rekommenderad av Finsk Energiindustri rf

Med denna blankett lämnar kunden uppgifter till Kervo Energi Ab / Sibbo Energi Ab om anslutning av en produktionsanläggning med en märkeffekt på högst 100 kVA till elnätet. Blanketten kan lämnas för ifyllande till anläggningsleverantören och/eller den elentreprenör som ansluter anläggningen till nätet, och kunden kan vid behov också fylla i blanketten själv. För att få inleda elproduktion ska kunden förutom att skicka in den här blanketten också få särskilt tillstånd från Kervo Energi / Sibbo Energi.


1. Kontaktuppgifter

Vi skickar en kopia av blanketten till den e-postadress du uppgett.

2. Basuppgifter om produktionsanläggningen

3. Basuppgifter om produktionsanläggningen

Genom att sända blanketten försäkrar jag att produktionsanläggningen uppfyller ovan markerade tekniska standard eller rekommenderade krav, med beaktande av kraven på nätanslutningsdonets (inverter/växelriktare) skyddsinställningar och frånkopplingstider.

Genom att sända blanketten försäkrar jag att produktionsanläggningen frånskiljs med separat frånskiljningsbrytare dit nätinnehavaren har obehindrat tillträde (t.ex. på husets yttervägg, inte i låst utrymme).

4. Uppgifter om montör av produktionsanläggningen

Vi skickar en kopia av blanketten till den e-postadress du uppgett.

Entreprenören överlämnar ett protokoll över ibruktagningsbesiktningen av anläggningen till kunden. Protokollet över ibruktagningsbesiktningen ska på begäran lämnas till nätinnehavaren.

5. Tilläggsuppgifter

6. Underskrift

Genom att sända blanketten försäkrar jag att uppgifterna jag gett är riktiga.

7. Skyddsinställningar för produktionsanläggningens nätanslutningsdon (fyll i denna del endast om du i punkt 3 valt alternativet ”Något annat”)

Obs! Fyll i denna del endast om du i punkt 3 valt alternativet ”Något annat”.

1. Spara blanketten om skyddsinställningar för nätanslutningsdonen på din egen dator via den här länken.

2. Fyll i blanketten. Kom ihåg att spara den!

3. Bifoga den sparade blanketten om skyddsinställningar för nätanslutningsdonen till blanketten för allmänna uppgifter genom att klicka på ”Välj dokument” nedan.