VÄDERSÄKERT ELNÄT

Kervo Energi-bolagens (Kervo Energis och Sibbo Energis) elnät är belägna i Kervo och Sibbo. Områdena är väldigt olika ur eldistributionssynvinkel. Kervo är en liten stad med tät bebyggelse, där det redan i flera årtionden har lönat sig att bygga elnät med jordkabel. Sibbo däremot är ett vidsträckt område med gles bebyggelse och mycket skog och åker. På landsbygden består elnätet än så länge huvudsakligen av luftledningar. Underhållet och utvecklingen av elnätet finansieras med elöverföringsavgifter som kunderna betalar. Övergången till jordkabel i landsbygdsnäten har fördröjts av att antalet människor som bor vid nätet är relativt sett mindre än i staden. År 2028 kommer elnätets kablifieringsgrad dock att vara uppe i över 60 procent även i Sibbo.

sähköverkon parantaminen

Lagen ålägger bolagen att minska strömavbrotten

Elmarknadslagen som förnyades 2013 ålägger elöverföringsbolagen att begränsa avbrotten i eldistributionen så att naturförhållanden inte orsakar avbrott på över 6 timmar för nätanvändare i tätorter och på över 36 timmar på landsbygden. Åläggandet i lagen ska vara uppfyllt före utgången av år 2028. Kervo Energi började målmedvetet förbättra elnätet i Sibbo redan 2006 och takten bara ökar för att man ska kunna uppfylla lagens krav inom utsatt tid.

I Sibbo beror strömavbrotten nästan alltid på att snö och blåst har skadat luftledningarna. Genom att ersätta luftledningarna med jordkabel kan felen minskas till en bråkdel. Om en kund tidigare har upplevt exempelvis 10 strömavbrott per år minskar antalet till mindre än ett när elnätet har grävts ner.Grafen visar hur andelen jordkabel i elnätet i Sibbo utvecklats under perioden 2005–2028.

Vad annat gör bolaget förutom att dra jordkabel?

År 2016 färdigställdes Paipis elstation som tryggar eldistributionen i norra Sibbo. Målet är att före utgången av 2019 bygga sammanlagt 43 kilometer 20 kV-kabel och 55 transformatorkiosker.


Vad har bolaget redan gjort för att vädersäkra elnätet i Sibbo?

2018

2017

 • drogs rör för elnätet mellan Kervo-Nickby
 • påbörjades byggandet av nya nätförbindelser till Paipis elstation
 • påbörjades dragningen av rör för samt kablifieringen av mellanspänningsnätet i området Kaskela-Blekdal
 • påbörjades dragningen av rör för mellanspänningsnätet i Spjutsund
 • påbörjades kablifieringen av mellanspänningsnätet i Hiekkamalmi (projektet Tallmovägen–Hiekkamalmsvägen)
 • påbörjades kablifieringen av mellanspänningsnätet på Kitö
 • påbörjades kablifieringen av mellanspänningsnätet i Kallbäck (projektet Sandbackavägen)
 • påbörjades kablifieringen av mellanspänningsnätet i Nickby (projektet Jussas)
 • påbörjades kablifieringen av mellanspänningsnätet i Hangelby
 • kablifiering av mellanspänningsnätet i Söderkulla (projektet Galthagen)

2016

 • påbörjades dragningen av rör för mellanspänningsnätet på Kitö
 • kablifierades delar av mellanspänningsnätet i Nickby (projekten Parkgårdsvägen och Åkernäs)
 • påbörjades dragningen av rör för mellanspänningsnätet i Antbacka
 • färdigställdes Paipis elstation
 • kablifierades delar av mellanspänningsnätet i Sandbacka
 • kablifierades delar av mellanspänningsnätet i Björnsö

2015

 • påbörjades byggandet av Paipis elstation
 • slutfördes den första fasen av kablifieringen av Söderkulla från Massby elstation

2014

 • påbörjades dragningen av rör för kablar till Kitö
 • byggdes 20 kV-jordkabel från Massby elstation till Söderkulla
 • drogs rör och byggdes 20 kV-kablifieringar samt en parktransformator i Nickby

2013

 • kablifierades Hassellundens detaljplaneområde
 • kablifierades flera enskilda objekt och parktransformatorer byggdes

2012

 • förnyades sjökablar i östra skärgården
 • gjordes 20 kV-kablifieringar och byggdes två parktransformatorer i Tasträsksområdet
 • byggdes en gammal transformatorstation av sten om till kopplingsstation i Broböle

2011

 • byggdes 110 kV-konstruktioner för Bastukärrs elstation
 • kablifierades Bastukärrsområdet
 • kablifierades Hansas detaljplaneområde
 • byggdes 12 nya transformatorkiosker

2010

 • byggdes Bastukärrs elstation
 • byggdes kabelnät och nya parktransformatorer i Sibbostrand
 • förbättrades elnätet på Söderkullalandet (bl.a. en ny parktransformator) och en ringförbindelse mellan öarna

2009

 • gjordes 20 kV-kablifieringar och byggdes transformatorkiosker i Paipis i norra Sibbo
 • förbättrades elnätet på Mölandet bl.a. genom stolpbyten

2008

 • byggdes en 20 kV-ringförbindelse i Söderkulla
 • förbättrades elnätet på Norrkullalandet (bl.a. en ny parktransformator)
 • byggdes elnät med sjökabel till västra skärgården (söder om Granö)

2007

 • byggdes en 110 kV-överföringslinje till Landbo elstation
 • byggdes en 20 kV-kabelförbindelse mellan Mårtensby elstation och Nickby centrum
 • byggdes en 20 kV-brytarstation i Nickby
 • installerades in stolpbrytare i Tallmo för att minska påverkan på mellersta Sibbo av strömavbrott i norra Sibbo
 • byggdes en 20 kV-luftkabelförbindelse Kitö–Löparö som ringförbindelse till fastlandet

2006

 • byggdes Landbo elstation
 • byggdes en 20 kV-förbindelse mellan Landbo och Massby elstation
 • installerades en stolpbrytare i Spjutsund för att förhindra att fel i skärgården påverkar fastlandet