KERVO ENERGI- BOLAGEN

Kervo Energi-koncernen består av moderbolaget Kervo Energi Ab och dotterbolagen Sibbo Energi Ab och Kervo Värmekraft Ab.

Vi satsar på en mångsidig energimix; i vår egen produktion använder vi inhemskt förnybart biobränsle. Vi är också med i vind- och kärnkraftsprojekt. Vårt eget solkraftverk i Kervo producerar helt utsläppsfri el.

Vi är en energipartner med full service och skräddarsyr de bästa lösningarna för våra kunder.

#

Via sina ägarkommuner (Kervo stad 96,5 % och Sibbo kommun 3,5 %) är moderbolaget Kervo Energi Ab ett bolag som ägs av sina kunder, och vår verksamhetsidé är att genom förmånlig elleverans förbättra ekonomin och konkurrenskraften för ägarkunderna (privatkunder, företagskunder och offentliga sammanslutningar) i vårt distributionsområde.

Vårt el- och fjärrvärmenät sträcker sig från Kervo till Sibbo och vi säljer el över hela landet. Vi producerar el och fjärrvärme i biokraftverket i Kervo. El produceras också i vårt solkraftverk som ligger vid Lahtis motorväg och är ett av landets största. Dessutom har vi flera mindre värmecentraler för produktion av fjärrvärme.


Koncernens nyckeltal
2018 2017
Omsättning, mn € 64,5 64,8
Resultat före extraordinära poster, mn € 0,7 2,5
Investeringar och långfristiga placeringar, mn € 9,5 14,6
Balansomslutning, mn € 161,9 161,1
Elförsäljning, GWh 562 603
Elöverföring, GWh 567 538
Försäljning av fjärrvärme och processånga, GWh 374 375
Gasförsäljning, GWh 26 26
Kunder, elöverföring 34 297 33 068
Medelantal anställda 73 72

Intressebolag

Finska Kraft Ab (Suomen Voima Oy) är ett bolag som grundades 2010 av sexton finska energibolag. Bolaget ska förse sina delägare med utsläppssnål och förnybar energi. Syftet är att göra delägarna mer självförsörjande på energi och bli en ny betydande aktör på den nordiska energimarknaden. Bolaget fungerar enligt Mankala-principen och levererar energi till sina delägare till självkostnadspris. Finska Kraft är en betydande ägare i Fennovoima.

Fennovoima Oy är ett finskt kärnkraftsbolag som planerar att bygga ett nytt kärnkraftverk i norra Finland. Bygglovet blir klart 2019 och kraftverket kan tas i kommersiell drift 2024. Kervo Energi är en av delägarna i Kraftaktiebolaget SF (Voimaosakeyhtiö SF), som är Fennovoimas huvudägare. Riksdagen gav ett principbeslut 1.7.2010, enligt vilket Fennovoima får bygga ett nytt kärnkraftverk.

Sydfinska Kraft Ab är ett bolag som fungerar enligt den s.k. Mankala-principen. Bolaget äger kraftverksandelar och anskaffar el för sina delägares behov. Via Sydfinska Kraft äger Kervo Energi bl.a. kärn-, vind- och biokraftsandelar i Nordkrafts (Pohjolan Voimas) produktionsanläggningar.

Propel Voima är ett vindkraftsbolag som grundades 1999. Bolaget inriktar sig huvudsakligen på att producera vindkraftsel för sina delägare. Bolaget bedriver också forskning och produktutveckling kring vindkraft. Kervo Energi äger 15 % av bolaget.

Tripower Oy är ett samarbetsföretag som ägs av Mäntsälän Sähkö, Kervo Energi, Borgå Energi och Nurmijärven Sähkö och som närmast inriktar sig på datasystemprojekt.