STANDARD­ERSÄTTNING FÖR LÅNGA ELAVBROTT

Enligt elmarknadslagen har kunden rätt till ersättning om ett avbrott har varat längre än 12 timmar.

Vad innebär standardersättning?

Det går inte att garantera en helt störningsfri elleverans, eftersom elnätet är utsatt för naturkrafter såsom vind och snö som ger upphov till störningar. Elanvändarna har emellertid rätt till ersättning om elavbrottet är långvarigt eller om det är fel i elleveransen.

Elnätsbolagen ersätter automatiskt sina kunder för långvariga elavbrott.

Standardersättningens storlek är beroende av kundens årliga nättjänstavgift och avbrottets längd. Avbrottet anses ha börjat när elbolaget har fått kännedom om felet antingen via elnätets driftövervakningssystem eller genom meddelande från elanvändaren. Avbrottet anses ha upphört när felet har reparerats. Vid beräkningen av avbrottstiden följs branschorganisationens rekommendation om att beräkningen börjar om på nytt om strömmen har varit påkopplad minst två timmar mellan avbrotten.

Om avbrottet i elleveransen beror på ett fel i stam- eller regionnätet är nätbolaget inte skyldigt att betala standardersättning till sina kunder. Nätbolaget kan också befrias från betalningsskyldighet om avbrottet anses bero på ett hinder som står utanför nätbolagets kontroll. Som exempel på ett dylikt fall kan nämnas myndighetsbestämmelser om reglering av energi.

Arbetarskyddet beaktas alltid

Ifall reparationsmanskapets säkerhet är i fara, börjar avbrottstiden beräknas först från den tidpunkt då det är tryggt att påbörja reparationsarbetena. (Konsumenttvistenämndens avgöranden 4821/39/2012). Exempel på sådana fall är hårda stormar, då det finns risk att montörerna blir under fallande träd eller då det är farligt att ge sig ut med båt i skärgården för att reparera fel.

Standardersättningens storlek

Standardersättningens belopp av användarens årliga nättjänstavgift är

  • 10 %, när avbrottet har varat minst 12 timmar men mindre än 24 timmar
  • 25 %, när avbrottet har varat minst 24 timmar men mindre än 72 timmar
  • 50 %, när avbrottet har varat minst 72 timmar men mindre än 120 timmar
  • 100 %, när avbrottet har varat minst 120 timmar men mindre än 192 timmar
  • 150 %, när avbrottet har varat minst 192 timmar men mindre än 288 timmar
  • 200 %, när avbrottet har varat minst 288 timmar

För ett enskilt avbrott är standardersättningens maximibelopp 1500 euro. Det sammanlagda ersättningsbeloppet under ett kalenderår är högst 2000 euro.

Utbetalning av ersättning

Kunden behöver inte särskilt ansöka om ersättning, utan standardersättningarna krediteras automatiskt i följande elräkningar. Enligt elmarknadslagen har elbolaget ett halvt år på sig att betala standardersättningen.

Om du av någon orsak inte har fått kreditering inom ett halvt år ska du fylla i ansökan nedan, underteckna den och skicka den till oss. Efter att ansökan godkänts krediteras kunden för ersättningsbeloppet i samband med de följande elräkningarna eller nättjänsträkningarna.

Ladda ned ersättningsansökan via länken.

Skriv ut ansökan och posta den till:

Kervo Energi-bolagen, Standardersättning, PBL 37, 04201 KERVO

Du kan också beställa ansökningsblanketten från vår kundtjänst på nummer (09) 5849 550.