VAD GÖRA VID EN STÖRNING I ELLEVERANSEN

Fastigheten eller en del av den är utan el

En av huvudsäkringarna kan ha gått eller en av faserna har fallit bort. Gör så här:

  • kontrollera om huvudsäkringarna är hela. Om huvudsäkringen har gått ska du ringa vårt felanmälningsnummer 020 690 590 för närmare anvisningar om vad du ska göra.
  • kontrollera om de övriga säkringarna är hela och byt dem vid behov.

Byte av huvudsäkringar

Om fastigheten helt eller delvis är utan el kan orsaken vara att säkringarna som skyddar fastighetens nät har gått. Huvud- och gruppsäkringarna i fastighetens elcentral är sådana säkringar. Fastighetsägaren ansvarar för dessa säkringar och byte av dem på följande villkor:

Huvudsäkringar som är belägna i huvudcentralen inne i fastigheten kan bytas av kunden själv, bara elsäkerhetsanvisningarna följs. Kom ihåg att bryta strömmen via huvudbrytaren genom att ställa brytaren i 0-läge innan du byter säkring. Ring vårt felanmälningsnummer 020 690 590 för närmare anvisningar om hur du byter huvudsäkring själv.

Om huvudsäkringarna finns i en låda på husets yttervägg och är anslutna till en luftledning får de bara bytas av en elmontör. Om huvudsäkringarna finns i en stolpe eller ett fördelningsskåp får de bara bytas av Kervo Energis jourhavande montör. Om du vill att en representant för vårt bolag ska byta huvudsäkringarna ska du ringa vårt felanmälningsnummer 020 690 590. För montörens besök tar vi ut en avgift enligt vår tjänsteprislista.

Om det ofta händer att huvudsäkringen går är det sannolikt att anslutningen har för små huvudsäkringar i förhållande till belastningen eller att belastningen är ojämnt fördelad på säkringarna. Om en ny säkring går genast efter att man bytt den, är det fel i ledarna eller i någon elapparat. För att avhjälpa saken bör du ta kontakt med en elentreprenör som reder ut vilka reparationer eller ändringar som behövs.

  • kontrollera fastighetens lågspänningsledningar i den mån det är möjligt och ta vid behov kontakt med en elentreprenör,
  • fråga grannen om de har samma problem. Om grannen har samma problem ska du ringa elbolagets felanmälningsnummer 020 690 590.

Lamporna blinkar när en annan elapparat används

Orsaken kan vara att det blivit avbrott i lågspänningsledningens PEN-ledare (nollfel). Gör så här

  • ställ huvudströmbrytaren i 0-läge för att undvika fara på grund av överspänning,
  • kontrollera fastighetens lågspänningsledningar i den mån det är möjligt och ta vid behov kontakt med en elentreprenör,
  • ring vårt felanmälningsnummer 020 690 590.

Om det är storm och du misstänker nollfel är det alltid bäst att kontakta nätbolagets feljour, eftersom orsaken kan vara att ett träd har fallit över ledningen så att det blivit avbrott i nolledaren.


Ett stort område är utan ström

Om ett större område är utan ström är det fråga om ett mellanspänningsfel. Då har nätbolaget redan kännedom om felet. Vänta i lugn och ro på att strömmen kommer tillbaka. Fel som vi har kännedom om meddelar vi om på sidan keskeytykset.keoy.fi.

Om du vet var felet finns (t.ex. var ett träd har fallit över ledningen) ska du ringa vårt felanmälningsnummer 020 690 590 och berätta vad du vet. Det är viktigt och påskyndar reparationen av felet!

Om du ser ett träd som har fallit eller håller på att falla över elledningen ska du inte röra vid det utan anmälan saken till vår feljour!