ELPRIS OCH KONKUR­RENSUT­­­SÄTTNING

Vad består elpriset av?

Elpriset består av elenergipris (försäljningsandel), elöverföring (överföringsandel) samt elskatt och moms, som elöverföringsbolaget redovisar till staten.

Både elenergi- och elöverföringspriset består av en månatlig fast grundavgift (€/mån) samt en avgift som bestäms enligt den förbrukade energin (c/kWh).

Elenergipriset

Försäljning av elenergi omfattas av konkurrens och varje aktörer prissätter sina produkter fritt. Kostnaderna för elproduktion och elanskaffning är de faktorer som inverkar mest på prissättningen av el. Du kan påverka ditt elpris genom att konkurrensutsätta ditt elavtal.

Kervo Energi har elavtal av olika typ och olika priser. Jämför elavtal och elpriser här. Kalkylatorn visar enbart elförsäljningspriserna.

Elöverföringspriset

Elnätsbolagen har ett så kallat naturligt monopol. Elöverföringen kan inte konkurrensutsättas. Prissättningen av elöverföringen och överföringsprisets skälighet övervakas av myndighet. Överföringspriserna varierar hos olika nätbolag. Det är närmast elnätens geografiska läge, struktur och nätbolagens kundvolymer som inverkar på priserna. Elöverföringen är billigare i städer än på landsbygden, eftersom underhålls- och investeringskostnaderna för nätet är lägre. Se Kervo Energis överföringsprislista här.Varför måste jag betala grundavgift för elöverföring till ett objekt där ingen el förbrukas?

Grundavgift för elöverföringen faktureras även om ingen el förbrukas i fastigheten – det här gäller till exempel sommarstugor där strömmen stängts av till vintern via elmätaren. Orsaken är att största delen av nätbolagets underhållskostnader är sådana att de inte påverkas av hur mycket el kunden använder. Elnätet måste repareras och utvecklas fortlöpande. Nätbolaget måste se till att alla dess kunder har möjlighet att använda el vid alla tidpunkter. Till exempel kan en kund när som helst slå på strömmen i sommarstugan. Grundavgiftens storlek bestäms enligt huvudsäkringens storlek, alltså enligt hur mycket el kunden har möjlighet att ta ut från nätet.Hur bildas marknadspriset på el?

Marknadspriset på el bestäms på den nordiska elbörsen, som ägs av stamnätsbolagen i Norden och Baltikum. Förutom av utbud och efterfrågan påverkas elpriset på elbörsen även av bl.a. elförbrukningen, prisutvecklingen på bränslen och utsläppshandeln. El säljs till elbörsen av elproducenterna. Bland köparna finns både detaljförsäljare och stora industriaktörer som köper sin el direkt på börsen.Varför är ett tidsbundet avtal för närvarande billigare än ett tillsvidareavtal?

Prisen på elavtal bestäms enligt marknadspriset på el. Det förekommer stora variationer i marknadspriset. För närvarande är prisnivån låg. Därför är också tidsbundna elavtal förmånliga just nu.

I ett tidsbundet elavtal är elpriset fast under hela avtalsperioden. Även om marknadspriset på el går upp eller ned under avtalsperioden, har det ingen betydelse för kunder som har ett tidsbundet elavtal.

Baksidan av myntet är att ett tidsbundet elavtal binder kunden under hela avtalsperioden. Under den här tiden kan kunden inte konkurrensutsätta elenergin eller säga upp sitt elavtal annat än undantagsvis.

För närvarande är ett tidsbundet elavtal förmånligt och med ett sådant kan du vara säker på att inte överraskas av uppgångar i marknadspriset. Ett tillsvidareavtal har smidigare avtalsvillkor.

Det lönar sig att då och då konkurrensutsätta elavtalet. Läs mer om Kervo Energis olika elavtal och elpriser här.Vad innebär konkurrensutsättning av elavtal?

Elräkningen består av elenergi, elöverföring och skatter. Elenergin kan fritt konkurrensutsättas. Genom konkurrensutsättning hittar du den elprodukt som passar dig bäst till exempel med avseende på elpriset och elproduktionssättet. Du kan fritt köpa elenergi från vilken elförsäljare som helst.

Se Kervo Energis elprodukter.