ANSLUTNING TILL FJÄRRVÄRME

Värmeavtal

När en fastighet ansluts till fjärrvärmenätet ingås alltid ett skriftligt värmeavtal. I värmeavtalet specificeras leveranspunkten, startdatum för värmeleveransen, den uppvärmda byggnadsvolymen och det avtalade faktureringsvattenflödet (för småhus endast den uppvärmda byggnadsvolymen) samt anslutningsavgiften. Till värmeavtalet fogas anslutnings- och leveransvillkor för fjärrvärme och en fjärrvärmetariff.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften bestäms enligt det avtalade faktureringsvattenflödet. Fjärrvärmes vattenflödet är i direkt proportionellt mot den effekt som behövs för produktionen av värme och tappvarmvatten för fastigheten. I anslutningsavgiften ingår 30 meter anslutningsledning på tomten, om ledningen är längre debiteras extra för den överstigande delen. För småhus är anslutningsavgiften fast och innefattar 20 meter anslutningsledning på tomten, om ledningen är längre debiteras extra för den överstigande delen.

Mot anslutningsavgiften bygger Kervo Energi Ab anslutningsledningen fram till kundens fastighet och skaffar och installerar värmemätningsutrustning. Undercentral för fjärrvärme jämte installation ingår inte i standardleveransen. Anslutningsavgiften faktureras när anslutningen har levererats.

När en fastighets uppvärmningssystem förnyas har man möjlighet att ansöka om hushållsavdrag för arbetskostnadernas del.

Leveranspunkt

Fjärrvärmerummet ska helst vara beläget vid den vägg som är närmast gatan. I fråga om fjärrvärmerummets mått och placeringen av fjärrvärmeutrustningen följs Finsk Energiindustri rf:s anvisning. Ett schema över det tekniska utrymmet i enfamiljs- och parhus finns här. Strävan är att dra anslutningsledningen rakaste vägen till fjärrvärmerummet. Om det är fråga om ett nybygge levereras på beställning förinstallationsvinklar för fjärrvärme till byggplatsen.

I äldre fastigheter placeras fjärrvärmerummet vanligen i fastighetens tidigare pannrum.

Planer

Planer över fjärrvärmeutrustning utarbetas t.ex. av VVS-företag och ingenjörsbyråer inom värmebranschen.

Byggaren (eller VVS-planeraren) lämnar in planeringsritningar över fjärrvärmeutrustningen och en eventuell arbetsbeskrivning till Kervo Energi Ab för kontroll.

Planerna ska lämnas in för kontroll innan installationsarbetena påbörjas.

Installationsarbeten

Installations-, reparations- och ändringsarbeten på fjärrvärmeutrustning får endast utföras av godkända värmeentreprenörer. Denna begränsning gäller inte värmeisolerings- eller elarbeten.

I Finsk Energiindustri rf:s föreskrifter för värmeentreprenörer finns anvisningar och bestämmelser om installation av fjärrvärmeutrustning.

Fjärrvärme som nyckelfärdig leverans

Vi kan också leverera fjärrvärmeutrustning inklusive installations- och ändringsarbeten som nyckelfärdig leverans till våra kunder. Allt kunden behöver göra är att beställa arbetet från Kervo Energi Ab. Då ansvarar vi för dimensioneringen, installationen, besiktningarna och ibruktagandet av utrustningen.

Vid behov river vi också den gamla oljepannan och sköter rengöringen och eftervården av den gamla oljecisternen på det sätt som miljöbestämmelserna kräver.

Besiktningar och ibruktagande

När utrustningen är installerad utför vi ibruktagningsbesiktning av fjärrvärmeutrustningen. Vid besiktningen konstateras bl.a. att installationsarbetena har utförts enligt planerna och att reglerutrustningen fungerar. I samband med besiktningen utförs också ett tryckprov enligt föreskrifterna om tryckbärande anordningar. När ibruktagningsbesiktningen har godkänts kan värmeleveransen börja.

När installationsarbetena är färdiga görs en slutbesiktning. För godkänd besiktning krävs att reglerutrustningen är rätt inställd, att installationsavfallet har städats bort, att tillträde till fjärrvärmerummet har ordnats, att brister som upptäckts vid ibruktagningsbesiktningen har åtgärdats osv. Om det är fråga om ett nybygge ska slutbesiktningen utföras före slutgranskningen av byggnaden.

I samband med slutbesiktningen eller vid en särskilt överenskommen tidpunkt instrueras fastighetens representant i de drifts- och övervakningsåtgärder som fjärrvärmeutrustningen kräver. Instruktioner som gäller kundens fjärrvärmeutrustning ges av värmeentreprenören.

Mätning och fakturering av värme

Den fjärrvärme som använts i fastigheten faktureras månatligen på basis av avlästa mätvärden. Fjärrvärmemätarna är fjärravlästa och faktureringen får automatiskt information om förbrukningsvärdena, så kunden behöver inte skicka in några värden separat.

Grundavgiften faktureras i jämnstora månadsposter i samband med förbrukningsavgiften.

Mer information

Vi berättar gärna mer om fjärrvärmeleverans, anslutningsavgifter, fjärrvärmeutrustning och värmeentreprenörer.


lampopalvelu@keoy.fi

tfn. (09) 5849 5558Begär offert

Fjärrvärmeprislistor