NATURGAS

Vi levererar naturgas till småkunder i bl.a. Sorsakorpi och Kannisto i Kervo samt till industrikunder i Ytterkervo och i Söderkulla i Sibbo. Kervo Energi Ab har cirka 180 naturgaskunder.


maakaasu

Vad är naturgasuppvärmning?

Naturgasuppvärmning kan jämställas med oljeeldning; i stället för en oljebrännare och en oljepanna behöver man en naturgaspanna och en gasbrännare. Naturgasutrustningen är lätt att använda och sköta, livslängden är hög och regleregenskaperna goda. Naturgasen levereras till kunden via en naturgasledning och därför behövs inget bränslelager. Naturgas är ett mångsidigt bränsle och kan förutom till uppvärmning och tappvarmvatten också användas till annat som drivs med naturgas, exempelvis en grill eller spis/ugn, utomhusbelysning eller strålningsvärmare på terrassen eller i garaget. För de här ändamålen behövs apparater som uttryckligen är konstruerade för naturgas, traditionella flytgasapparater lämpar sig inte för naturgas.

Hur levereras naturgasen?

Naturgasen leds till kunden med cirka 4 bars tryck i ett PEH-plaströr från en förgrening i distributionsledningen. Förgreningen utrustas med en avstängningsventil för kunden samt tryckreduceringsutrustning och mätare för mätning av gasförbrukningen. Kunden ansvarar i sin helhet för gasledningarna till förbrukningsapparaterna efter gasmätaren.

Varför välja naturgas?

Distributionssystemen för naturgas har utmärkt driftsäkerhet. Kervo Energi Ab har använt naturgas i sina värmecentraler sedan 1986, och under den här tiden har det inte en enda gång inträffat någon leveransstörning som skulle ha påverkat värmeproduktionen. Naturgas är också det miljövänligaste fossila bränslet; kväveoxid- och koldioxidutsläppen är minst vid förbränning av naturgas och inga svaveldioxid- och partikelutsläpp uppkommer.


Anslutning till naturgas

Avtal om naturgasleverans

För leverans av naturgas behövs alltid skriftliga avtal om anslutning till naturgasnätet, om naturgasnättjänst och om försäljning av naturgas. I avtalen definieras bl.a. naturgasledningens och naturgasutrustningens placering, tidpunkt för leverans av anslutningen, startdatum för naturgasleveransen, avtalad effekt och/eller avtalat gasflöde samt anslutningsavgift.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften bestäms på basis av avtalad naturgaseffekt och/eller avtalat gasflöde. Anslutningsavgiften för småhus bestäms på basis av fastighetens byggnadsvolym. Den avtalade effekten är direkt proportionell mot den effekt som behövs för produktionen av uppvärmning och tappvarmvatten för fastigheten samt för eventuella övriga naturgasapparater.

Mot anslutningsavgiften bygger Kervo Energi Ab anslutningsledningen fram till kundens fastighet och skaffar och installerar utrustning för mätning av naturgasförbrukningen. Anslutningsavgiften faktureras på det sätt som avtalats i anslutningsavtalet. Anslutningsavgiften för småhus faktureras när naturgasleveransen påbörjas.

Se prislistor och avtalsvillkor för naturgas

Leveranspunkt för naturgas

Den utrustning som behövs vid uppvärmning med naturgas (naturgaspanna, brännare, mätning av naturgas samt tryckreduceringsutrustning) placeras i byggnadens tekniska utrymme. Det tekniska utrymmet ska helst vara beläget vid den vägg som är närmast gatan. Strävan är att dra anslutningsledningen rakaste vägen till det tekniska utrymmet.

Planer

Planer över naturgasutrustning utarbetas t.ex. av VVS-företag och ingenjörsbyråer inom energibranschen.

Byggaren (eller planeraren) lämnar in planeringsritningar över naturgasutrustningen och en eventuell arbetsbeskrivning till Kervo Energi Ab för kontroll. Planerna ska lämnas in för kontroll innan installationsarbetena påbörjas.

Utrustning och installationsarbeten

Installations-, reparations- och ändringsarbeten på naturgasutrustning får endast utföras av godkända gasinstallationsföretag.

Utrustningen ska uttryckligen vara konstruerad och tillverkad för naturgas. Utrustning för flytgas lämpar sig inte som sådan för naturgas!

Besiktningar och ibruktagande

När utrustningen är installerad utför vi ibruktagningsbesiktning av naturgasutrustningen. Vid besiktningen konstateras bl.a. att installationsarbetena har utförts enligt planerna och att reglerutrustningen fungerar. När ibruktagningsbesiktningen har godkänts kan gasleveransen börja.

När installationsarbetena är färdiga görs en slutbesiktning. För godkänd besiktning krävs att reglerutrustningen är rätt inställd, att installationsavfallet har städats bort, att tillträde till det tekniska utrymmet har ordnats, att brister som upptäckts vid ibruktagningsbesiktningen har åtgärdats osv. Om det är fråga om ett nybygge ska slutbesiktningen utföras före slutgranskningen av byggnaden.

I samband med slutbesiktningen eller vid en särskilt överenskommen tidpunkt instrueras fastighetens representant i de drifts- och övervakningsåtgärder som energibolagets naturgasutrustning kräver. Instruktioner som gäller kundens utrustning ges av installationsföretaget.

Mätning och fakturering av energi

Den naturgas som förbrukats i fastigheten faktureras månatligen på basis av avlästa mätvärden. Kunden kan meddela mätvärdena till exempel via vår kundportal.

Grundavgiften faktureras i jämnstora månadsposter i samband med förbrukningsavgiften.


Mer information

Vi hjälper gärna till i alla frågor som rör naturgas, till exempel leverans, anslutningsavgifter, naturgasutrustning och entreprenörer.


lampopalvelu@keoy.fi

tfn. (09) 5849 5558

Fel i fjärrvärme- och naturgasnätet: (09) 242 0719