Skip to content

Anslutning till naturgas

För leverans av naturgas behövs det alltid skriftliga avtal om anslutning till naturgasnätet samt om naturgasnättjänst och naturgasförsäljning. I avtalen definieras bl.a. naturgasrörsystemets och -apparaternas placering, tidpunkten för leverans av anslutningen, datum för påbörjande av naturgasleveransen, den avtalade effekten och/eller det avtalade gasflödet samt anslutningsavgiften.

 

Anslutningsavgift

För småhus bestäms anslutningsavgiften enligt byggnadsvolymen. Den avtalade effekten är direkt proportionell mot effektbehovet för uppvärmning av fastigheten och framställning av tappvarmvatten samt eventuella andra naturgasapparater.
Mot anslutningsavgiften bygger Kervo Energi Ab anslutningsledningen till kundens fastighet samt anskaffar och installerar gasmängdsmätare. Anslutningsavgiften faktureras på det sätt som avtalats i anslutningsavtalet. Anslutningsavgiften för småhus faktureras när naturgasleveransen inleds.

Leveranspunkt

Naturgasdriven värmeutrustning (naturgaspanna, brännare, naturgasmätning och tryckreduceringsgrupp) placeras i byggnadens teknikrum. Teknikrummet ska helst vara beläget vid den vägg som är närmast gatan. Strävan är att dra anslutningsledningen den rakaste vägen till det teknikrummet.

Planer

Planer över naturgasutrustning görs upp av t.ex. VVS-entreprenörer och ingenjörsbyråer i energibranschen.
Byggaren (eller planeraren) lämnar in planerna över naturgasutrustningen och den eventuella arbetsbeskrivningen till Kervo Energi Ab för granskning. Planerna ska lämnas in för granskning innan installationsarbetena inleds.

Utrustning och installationsarbeten

Installations-, reparations- och ändringsarbeten på naturgasutrustning får endast utföras av godkända gasinstallationsföretag.
Utrustningen ska uttryckligen vara konstruerad och tillverkad för naturgas. Utrustning för flytgas lämpar sig inte som sådan för naturgas!

Besiktningar och ibruktagande

När utrustningen är installerad utför vi ibruktagningsbesiktning av naturgasutrustningen. Vid besiktningen konstateras bl.a. att installationsarbetena har utförts enligt planerna och att reglerutrustningen fungerar. När ibruktagningsbesiktningen har godkänts kan gasleveransen påbörjas.
När installationsarbetena är färdiga görs en slutbesiktning. För godkänd besiktning krävs att reglerutrustningen är rätt inställd, att installationsavfallet har städats bort, att tillträde till teknikrummet har ordnats, att brister som upptäckts vid ibruktagningsbesiktningen har åtgärdats osv. Om det är fråga om ett nybygge ska slutbesiktningen utföras före slutgranskningen av byggnaden.
I samband med slutbesiktningen eller vid en särskilt överenskommen tidpunkt instrueras fastighetens representant i de drifts- och övervakningsåtgärder som naturgasutrustningen kräver. Instruktioner som gäller kundens naturgasutrustning ges av värmeentreprenören.

Mätning och fakturering av energi

Den naturgas som förbrukats i fastigheten faktureras månatligen på basis av avlästa mätvärden. Kunden kan t.ex. meddela mätvärdena via vår kundportal.
Grundavgiften faktureras i jämnstora månadsposter i samband med förbrukningsavgiften.

Mer information

Vi står gärna till tjänst i alla frågor som rör naturgas, så som leverans, anslutningsavgifter samt entreprenörer som installerar naturgasutrustning:

lampopalvelu@keoy.fi
(09) 5849 5558

Fel i fjärrvärme- och naturgasnätet:
(09) 242 0719 

Stäng
Search