Skip to content

Prislista för elanslutningar – Sibbo

Från 1.5.2022

Priser i Kervo

Lågspänningsanslutning (0,4 kV)

Huvudsäkring, A

Zon I

Zon II

Zon III

3 x 25 2 200,00 2 960,00 3 650,00
3 x 35 2 870,00 3 860,00 4 710,00
3 x 50 3 900,00 5 270,00 6 440,00
3 x 63 4 770,00 6 470,00 7 870,00
3 x 80 5 970,00 8 060,00 *)
3 x 100 7 310,00 9 850,00 *)
>3 x 100 73,10 €/A *) *)

ZONER OCH DEFINITIONER

Zon I
Befintligt egentligt detaljplaneområde (gäller inte generalplaner, stranddetaljplaner eller strandplaner, på vilka avståndsbaserad zonprissättning tillämpas) samt anslutningar som är belägna utanför detaljplaneområde inom 200 meters avstånd från befintlig transformatorstation.

Zon II
Område utanför detaljplaneområde, elförbrukningsplatsens avstånd från transformatorstation är 200 – 400 m (avståndet mäts fågelvägen från befintlig transformatorstation), säkringsstorlek max 3×100 A.

Zon III

Område utanför detaljplaneområde, förbrukningsställets avstånd från transformatorstationen är 400 – 600 m (avståndet mäts fågelvägen från befintlig transformatorstation), säkringsstorlek max 3×63 A.

*) Anslutningar som inte omfattas av zonprissättningen prissätts från fall till fall eller med områdesprissättning i enlighet med gällande anslutningsavgiftsprinciper.

Hos Sibbo Energi är den genomsnittliga kapacitetsreserveringsavgiften i lågspänningsnätet 75,8 €/kVA.

Anslutningsavgiften är momsbelagd och icke återbäringsbar i enlighet med gällande anslutningsvillkor.

Vid omvandling av en anslutning från enfas- till trefasanslutning är anslutningsavgiften 2/3 av anslutningsavgiften för en 3×25 A anslutning i den aktuella zonen. Vid omvandling av en anslutning från enfas- till trefasanslutning utanför zonen är anslutningsavgiften 2/3 av anslutningsavgiften i den föregående zonen. Vid byte till större huvudsäkring betalar kunden prisskillnaden mellan de aktuella anslutningsavgiftsklasserna som tilläggsanslutningsavgift.

Vid byte till mindre huvudsäkring ges ingen kreditering på anslutningsavgiften.

Anslutningspunkten definieras i anslutningsavtalet och är i allmänhet belägen vid tomtgränsen till den tomt som ska få elanslutning, eller i en stolpe i närheten av tomten. I anslutningsavgiften ingår inte anslutningskabel.

Anslutning av produktion till nätet

Anslutningsavgiften är momsbelagd och icke återbäringsbar i enlighet med gällande anslutningsvillkor.

Anslutningsavgiften för produktion på mindre än 2 MVA bestäms utifrån de anslutningskostnader som byggandet av den nätdel och de anläggningar som uteslutande betjänar produktionen i fråga medför. Om objektet har både produktion och förbrukning debiteras en anslutningsavgift för elförbrukningens del enligt normala prissättningsprinciper.

Mellanspänningsanslutning (20 kV)

Anslutningsavgiften är momsbelagd och icke återbäringsbar enligt gällande anslutningsvillkor.

Anslutningsavgiften för 20 kV anslutningar baserar sig på anslutnings- och byggkostnaderna samt på eventuella andra kostnader som direkt orsakas nätinnehavaren vid anslutande av kunden i fråga samt kostnaderna för den s.k. kapacitetsreserveringen. Med kapacitetsreservering avses den del av det befintliga mellanspänningsnätets överföringskapacitet som vid anslutandet av en kund reserveras för elöverföring till kunden i fråga.

Anslutningsavgiften för en mellanspänningsanslutning bestäms enligt följande formel:

L = a + b*P

där:

L är anslutningsavgiften (€)
a innefattar de direkta anslutningskostnaderna och byggkostnaderna för den ledning som eventuellt byggs för kunden samt eventuella andra kostnader som direkt orsakas av anslutandet.
b är kostnaden för kapacitetsreservering, vilken även täcker förstärkning av det befintliga mellanspänningsnätet.
b = 25,00 €/kVA vid anslutning till ledningsstam och 10,00 €/kVA vid anslutning till understation.
P är högspänningsanslutningens anslutningseffekt

Vid eventuell förminskning av anslutningseffekten återbärs anslutningsavgiften inte. Då anslutningens effektbehov ökar tillämpas ovan nämnda prissättningsprinciper. På anslutningsavgiften tillkommer moms 24 %.

Högspänningsanslutning (110 kV)

Anslutningsavgiften är momsbelagd och icke återbäringsbar enligt gällande anslutningsvillkor.

Anslutningsavgiften för 110 kV anslutningar baserar sig på anslutnings- och byggkostnaderna samt på eventuella andra kostnader som direkt orsakas nätinnehavaren vid anslutande av kunden i fråga samt kostnaderna för den s.k. kapacitetsreserveringen. Med kapacitetsreservering avses den del av det befintliga högspänningsnätets överföringskapacitet som vid anslutandet av en kund reserveras för elöverföring till kunden i fråga.

Anslutningsavgiften för en högspänningsanslutning bestäms enligt följande formel:

L = a + b*P

där:

L är anslutningsavgiften (€)
a innefattar de direkta anslutningskostnaderna och byggkostnaderna för den ledning som eventuellt byggs för kunden samt eventuella andra kostnader som direkt orsakas av anslutandet.
b är kostnaden för kapacitetsreservering, vilken även täcker förstärkning av det befintliga högspänningsnätet.
b = 10,00 €/kVA.
P är högspänningsanslutningens anslutningseffekt (kVA).

Vid eventuell förminskning av anslutningseffekten återbärs anslutningsavgiften inte. Då anslutningens effektbehov ökar tillämpas ovan nämnda prissättningsprinciper. På anslutningsavgiften tillkommer moms 24 %.

Stäng
Search