Skip to content

Prislista för elanslutningar – Kervo

från 1.5.2022

Priser i Sibbo

Lågspänningsanslutning (0,4 kV)

Huvudsäkring, A Zon 1, anslutningsavgift
3 x 25 1 920,00
3 x 35 2 550,00
3 x 50 3 650,00
3 x 63 4 580,00
3 x 80 5 640,00
3 x 100 6 440,00
>3 x 100 64,40 €/A

 

Anslutningsavgiften är momsbelagd och icke återbäringsbar i enlighet med gällande anslutningsvillkor.

Anslutningsavgiften enligt zon 1 är i kraft i detaljplaneområde samt utanför detaljplaneområde inom 600 meters avstånd från befintlig transformatorstation. Anslutningar som är belägna längre bort prissätts från fall till fall eller med områdesprissättning i enlighet med gällande anslutningsavgiftsprinciper.

Hos Kervo Energi är den genomsnittliga kapacitetsreserveringsavgiften i lågspänningsnätet 43,10 €/kVA.

Vid omvandling av en anslutning från enfas- till trefasanslutning är anslutningsavgiften 2/3 av anslutningsavgiften för en 3×25 A anslutning i den aktuella zonen. Vid omvandling av en anslutning från enfas- till trefasanslutning utanför zonen är anslutningsavgiften 2/3 av anslutningsavgiften i den föregående zonen. Vid byte till större huvudsäkring betalar kunden prisskillnaden mellan de aktuella anslutningsavgiftsklasserna som tilläggsanslutningsavgift.

Vid byte till mindre huvudsäkring ges ingen kreditering på anslutningsavgiften.

Anslutningspunkten definieras i anslutningsavtalet och är i allmänhet belägen vid tomtgränsen till den tomt som ska få elanslutning, eller i en stolpe i närheten av tomten. I anslutningsavgiften ingår inte anslutningskabel.

Anslutning av produktion till nätet

Anslutningsavgiften är momsbelagd och icke återbäringsbar i enlighet med gällande anslutningsvillkor.

Anslutningsavgiften för produktion på mindre än 2 MVA bestäms utifrån de anslutningskostnader som byggandet av den nätdel och de anläggningar som uteslutande betjänar produktionen i fråga medför. Om objektet har både produktion och förbrukning debiteras en anslutningsavgift för elförbrukningens del enligt normala prissättningsprinciper.

Mellanspänningsanslutning (20 kV)

Anslutningsavgiften är momsbelagd och icke återbäringsbar enligt gällande anslutningsvillkor.

Anslutningsavgiften för 20 kV anslutningar baserar sig på anslutnings- och byggkostnaderna samt på eventuella andra kostnader som direkt orsakas nätinnehavaren vid anslutande av kunden i fråga samt kostnaderna för den s.k. kapacitetsreserveringen. Med kapacitetsreservering avses den del av det befintliga mellanspänningsnätets överföringskapacitet som vid anslutandet av en kund reserveras för elöverföring till kunden i fråga.

Anslutningsavgiften för en mellanspänningsanslutning bestäms enligt följande formel:

L = a + b*P

där:

L är anslutningsavgiften (€)
a innefattar de direkta anslutningskostnaderna och byggkostnaderna för den ledning som eventuellt byggs för kunden samt eventuella andra kostnader som direkt orsakas av anslutandet.
b är kostnaden för kapacitetsreservering, vilken även täcker förstärkning av det befintliga mellanspänningsnätet.
b = 16,00 €/kVA vid anslutning till ledningsstam och 12,00 €/kVA vid anslutning till understation.
P är högspänningsanslutningens anslutningseffekt

Vid eventuell förminskning av anslutningseffekten återbärs anslutningsavgiften inte. Då anslutningens effektbehov ökar tillämpas ovan nämnda prissättningsprinciper. På anslutningsavgiften tillkommer moms 24 %.

Högspänningsanslutning (110 kV)

Anslutningsavgiften är momsbelagd och icke återbäringsbar enligt gällande anslutningsvillkor.

Anslutningsavgiften för 110 kV anslutningar baserar sig på anslutnings- och byggkostnaderna samt på eventuella andra kostnader som direkt orsakas nätinnehavaren vid anslutande av kunden i fråga samt kostnaderna för den s.k. kapacitetsreserveringen. Med kapacitetsreservering avses den del av det befintliga högspänningsnätets överföringskapacitet som vid anslutandet av en kund reserveras för elöverföring till kunden i fråga.

Anslutningsavgiften för en högspänningsanslutning bestäms enligt följande formel:

L = a + b*P

där:

L är anslutningsavgiften (€)
a innefattar de direkta anslutningskostnaderna och byggkostnaderna för den ledning som eventuellt byggs för kunden samt eventuella andra kostnader som direkt orsakas av anslutandet.
b är kostnaden för kapacitetsreservering, vilken även täcker förstärkning av det befintliga högspänningsnätet.
b = 10,00 €/kVA.
P är högspänningsanslutningens anslutningseffekt (kVA).

Vid eventuell förminskning av anslutningseffekten återbärs anslutningsavgiften inte. Då anslutningens effektbehov ökar tillämpas ovan nämnda prissättningsprinciper. På anslutningsavgiften tillkommer moms 24 %.

Stäng
Search