Skip to content

Dataskyddsbeskrivning

Uppdaterad 28.9.2021

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016), art. 12

1 Gemensamt personuppgiftsansvariga

Kervo Energi Ab och Sibbo Energi Ab
Besöksadress: Tervahaudankatu 6, 04200 Kervo
Postadress: PB 37, 04201 Kervo
Telefon 09-584 9550

2 Kontakt i ärenden som rör registret

info@keoy.fi
Tervahaudankatu 6, 04200 Kervo
Tfn 09-5849 550

3 Registrets namn

Kervo Energi-bolagens Kundregister

4 Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna i Kundregistret används av Kervo Energi och bolag som ingår i samma koncern för produktion av tjänster, skötsel, utveckling och underhåll av kundrelationen, fakturering och indrivning, försäljning och marknadsföring.

Uppgifterna i Kundregistret kan också användas av en samarbetspartner som fått fullmakt av den personuppgiftsansvarige. Bolagen i koncernen använder ett gemensamt kunddatasystem. I fråga om användningen av uppgifterna följs sekretessbestämmelserna i lagstiftningen och i branschens anvisningar.

Kunduppgifter kan lämnas ut till Kervo Energi-koncernens samarbetspartners, med vilka man har kommit överens om skötsel av tjänster i anslutning till skötseln av Kervo Energi-bolagens kundrelationer. Vi förutsätter att samarbetspartnerna följer dataskydds- och sekretessbestämmelserna i lagstiftningen och i branschens anvisningar.

5 Registrets datainnehåll

Basuppgifter om den registrerade, så som namn, telefonnummer, personbeteckning, språk samt kontaktuppgifter så som e-postadress och post- och faktureringsadress. Uppgifter som rör kundrelationen och avtalsrelationen, så som offerter, avtal, produkter och tjänster samt fakturerings- och indrivningsuppgifter. Basuppgifter om förbrukningsplatsen, så som mätvärden och tariffuppgifter. Vi kan spela in kundsamtal för att utveckla servicens kvalitet och verifiera kundservicehändelsen.

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter erhålls regelmässigt från de registrerade bl.a. i samband med beställningar, offerter, avtal och andra kontakter samt från automatiskt eller manuellt lagrade uppgifter om kundens användning av produkter eller tjänster.

Uppgifter om de registrerade erhålls också via tävlingar och kampanjer samt när kunder och potentiella kunder använder tjänster via elektroniska kanaler. Uppgifter samlas också in med hjälp av cookies och motsvarande teknik.

Alla kontakter från kundens sida kan spelas in och sparas. Upptagningarna används bl.a. för verifiering av affärstransaktioner samt utveckling av kundservicen.

Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras från register som förs av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Suomen Asiakastieto Oy eller någon annan personuppgiftsansvarig som tillhandahåller adress-, uppdaterings- eller andra motsvarande tjänster. Uppgifterna uppdateras också på grundval av Finsk Energiindustri rf:s regler för informationsutbyte på elmarknaden.

7 Mottagare av uppgifter

Uppgifter ur Kundregistret lämnas i regel inte ut till utomstående. Uppgifter kan lämnas ut till myndigheter på det sätt som gällande lagstiftning förutsätter. Uppgifter kan i enlighet med registrets ändamål översändas till Kervo Energi Ab:s samarbetspartners, dotterbolag, tjänsteleverantörer eller underleverantörer (i enlighet med punkt 4).

8 Översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Uppgifter översänds inte till stater utanför EU eller EES, om det inte är nödvändigt för det tekniska genomförandet av tjänsten eller behandlingen av uppgifter. I detta fall följs vid översändandet av uppgifter de krav på dataskydd och informationssäkerhet som ställs i dataskyddslagstiftningen.

9 Lagringstid för personuppgifterna

De uppgifter som samlats in till registret lagras endast så länge och i den omfattning som det är nödvändigt för de ursprungliga ändamålen eller för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka personuppgifterna har samlats in. Personuppgifter enligt denna dataskyddsbeskrivning lagras så länge som den personuppgiftsansvarige utnyttjar uppgifterna för de ändamål som beskrivs i punkt 4. Personuppgifter raderas ur registret när det inte längre finns någon rättslig grund för behandling av dem.

10 Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet och personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet säkerställs genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Behörighet till uppgifterna har endast Kervo Energi-koncernens anställda eller aktörer som Kervo Energi bemyndigat och som behöver uppgifterna i sitt arbete. Rätten att läsa och ändra uppgifter kan begränsas genom behörigheter. Vi förutsätter att personalen och våra samarbetspartners förbinder sig att hemlighålla kunduppgifterna. Personalen och våra samarbetspartners använder sig av användarnamn och lösenord.

11 Rätt till insyn och rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som har lagrats om honom eller henne i registret. Begäran om insyn och rättelse samt anmälan om utövande av förbudsrätten ska skickas skriftligen och undertecknad till

Kervo Energi Ab
PB 37
04201 Kervo

eller via e-post till info@keoy.fi.

Begäran om insyn kan också göras personligen hos den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige får ta ut en skälig ersättning för lämnandet av uppgifter om kunden utövar sin rätt till insyn oftare än en gång per år.

12 Rätt att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål, förutsatt att

  • personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats på annat sätt;
  • den registrerade återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen;
  • personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt; eller om
  • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

13 Rätt till begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas, om

  • den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet;
  • behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
  • den personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

14 Rätt att återkalla samtycke

Den registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades.

15 Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, om detta är tekniskt möjligt.

16 Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten om han eller hon anser att tillämplig dataskyddslagstiftning försummas vid behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.

Stäng
Search