Skip to content

Fjärrvärme

Fjärrvärme är en bekymmersfri uppvärmningsform: du har ingen komplicerad utrustning att sköta om – vi ser till att du alltid har lagom varmt hemma. Välj Kervo Energis Biovärme och nollställ klimatavtrycket från din uppvärmning.

Förmånligt pris

Att ansluta sig till fjärrvärme kräver inga dyra investeringar. Prisutvecklingen är stabil och förutsägbar, eftersom vi använder förnybart bränsle.

Bekymmersfritt val

Att ansluta sig till fjärrvärme går snabbt och enkelt, och kunden behöver inte bekymra sig för komplicerad utrustning. Värmen produceras i kraftverk och leds till kunden via rörledningar.

Pålitlig och säker

Fjärrvärme är en pålitlig och leveranssäker uppvärmningsform, som garanterar jämn uppvärmning också under köldknäppar. Leveransstörningar är ytterst sällsynta.

Miljövänlig

Namnet till trots produceras fjärrvärmen lokalt. Fjärrvärmen i vårt område produceras av inhemskt förnybart trädbränsle, huvudsakligen av skogsrester.

Vår fjärrvärme är lokalt producerad

Kaukolämpöputkia maassa

Till skillnad från vad namnet antyder produceras fjärrvärmen lokalt. Värmen produceras i kraftverk och leds via rörledningar till kunderna i form av hett vatten.

Fjärrvärmen värmer radiatorerna och tappvarmvattnet i hemmet. Det avkylda vattnet leds sedan tillbaka till kraftverket för att värmas upp på nytt. Eftersom den spillvärme som i varje fall uppkommer vid elproduktionen kan utnyttjas inom fjärrvärmeproduktionen, är fjärrvärme ett mycket miljövänligt och hållbart val. Utan fjärrvärme skulle värmen som uppkommer vid elproduktionen gå till spillo i form av kondens.

Vår fjärrvärme produceras med förnybara bränslen

Vårt huvudbränsle inom fjärrvärmeproduktionen är inhemskt och förnybart trädbränsle, som är en biprodukt från skogsbruket. Vi utnyttjar de delar av träden som annars skulle gå till spillo.
Förutom biobränslen använder vi också naturgas som stödbränsle. Naturgasens andel av bränslena är dock liten, cirka 10 procent. Vårt mål är att upphöra med användningen av naturgas och helt och hållet ersätta den med förnybara bränslen.

Lätt att ansluta sig och använda fjärrvärme

Det går lätt och snabbt att ansluta sig till fjärrvärme. När vi har ingått ett anslutningsavtal med kunden bygger vi en fjärrvärmeanslutning, dvs. vi levererar en anslutningsledning ända fram till kundens fjärrvärmerum. Vid nyckelfärdig leverans installerar vi också fjärrvärmecentralen så att den är helt klar att ta i bruk.
Fjärrvärmeutrustningen kräver inte mycket plats i huset. Den är enkel att använda och sköta och har hög livslängd.
Våra fjärrvärmelösningar har pengarna tillbaka-nöjdhetsgaranti. Om avtalet om fjärrvärmeleverans sägs upp, återbetalas anslutningsavgiften med avdrag för kostnaderna för bortkoppling av anslutningen.

Mer information

Vi står gärna till tjänst i alla frågor som rör fjärrvärme, så som leverans, anslutningsavgifter samt entreprenörer som installerar naturgasutrustning:

lampopalvelu@keoy.fi
(09) 5849 5558

Fel i fjärrvärme- och naturgasnätet:
(09) 242 0719

Stäng
Search