Skip to content

Anslutning till fjärrvärme

Alla slags objekt kan anslutas till fjärrvärme – både nybyggen och hus som byter uppvärmningssätt. Enklast är det att ansluta sig om huset redan har ett vatten- eller luftburet uppvärmningssystem.

Om byggnaden som ansluts till fjärrvärme har en volym på högst 1 000 m3 och omfattar högst två lägenheter talar man om småhusanslutning. Vi bygger kontinuerligt ut fjärrvärmenätet enligt efterfrågan, så det lönar sig att ta kontakt med oss även om fjärrvärmenätet ännu inte sträcker sig till din egen gata.

Anslutning till fjärrvärme steg för steg

 

1. Kontrollera tillgången

Vårt fjärrvärmenät omfattar nästan hela Kervo, och i Sibbo tätorterna Nickby och Söderkulla samt Sibbostrand.

Kolla läget på kartan (Gå till menyn karttatasot och välj Johtotiedot -> Kaukolämpö) eller fråga oss om fjärrvärmenätets täckning:

lampopalvelu@keoy.fi
(09) 5849 5558

2. Be om offert

Begär offert på fjärrvärme

lampopalvelu@keoy.fi
(09) 5849 5558

3. Gör upp planer

Vid anslutning till fjärrvärme behövs en VVS-plan. Vi kan låta göra planen för din räkning, eller också kan du skaffa planen själv. Planer görs upp av VVS-entreprenörer och ingenjörsbyråer i värmebranschen. Om du skaffar planen själv ska den lämnas in till oss för granskning i god tid innan installationsarbetena påbörjas.

4. Underteckna värmeavtalet

När en fastighet ansluts till fjärrvärmenätet görs det alltid upp ett skriftligt värmeavtal. I värmeavtalet definieras leveranspunkten, tidpunkten då värmeleveransen påbörjas, den uppvärmda byggnadsvolymen samt anslutningsavgiften. Till värmeavtalet bifogas anslutningsvillkor och leveransvillkor för fjärrvärme samt prislista.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften för småhus är fast och inkluderar 20 meter anslutningsledning på tomten, tilläggsdebitering för överskjutande del. Anslutningsavgiften bestäms enligt det avtalade vattenflödet. Fjärrvärmevattenflödet är direkt proportionellt mot effektbehovet för uppvärmning av fastigheten och framställning av tappvarmvatten.

Mot anslutningsavgiften bygger vi anslutningsledningen till kundens fastighet och installerar värmemätningsutrustning. Undercentralen för fjärrvärme och installation av den ingår inte i basleveransen. Anslutningsavgiften faktureras när anslutningen har levererats.
När man förnyar uppvärmningssystemet i ett hus kan man ansöka om hushållsavdrag för arbetets del av kostnaderna.

Leveranspunkt

Fjärrvärmerummet ska helst vara beläget vid den vägg som är närmast gatan. I fråga om fjärrvärmerummets mått och utrustningens placering följs Finsk Energiindustri rf:s anvisning. Det här schemat (kaukolampoliite1-pdf i mappen bilagor) presenterar en anvisning för teknikrum i egnahemshus och parhus. Strävan är att dra anslutningsledningen den rakaste vägen till fjärrvärmerummet.
Om det är fråga om ett nybygge levereras på beställning förinstallationsvinklar för fjärrvärme till byggplatsen när husgrunden byggs.
I äldre fastigheter placeras fjärrvärmerummet vanligen i fastighetens tidigare pannrum.

5. Utförande

När värmeavtalet har undertecknats kan markbyggnads- och installationsarbetena inledas. Kunden kan ordna med de här arbetena själv eller beställa dem från oss som nyckelfärdig leverans. Installations-, reparations- och ändringsarbeten på fjärrvärmeutrustning får endast utföras av godkända värmeentreprenörer. Den här begränsningen gäller inte värmeisolerings- eller elarbeten. I Finsk Energiindustri rf:s föreskrifter för värmeentreprenörer finns anvisningar och bestämmelser om installation av fjärrvärmeutrustning.

Fjärrvärme som nyckelfärdig leverans

Vi levererar också fjärrvärmeanslutningar som nyckelfärdig leverans. Då sköter vi alla projektfaser för kundens räkning: dimensionering, installation, besiktningar och ibruktagande av utrustningen. Vid behov river vi också den gamla oljepannan och sköter rengöringen och efterbehandlingen av den gamla oljecisternen på det sätt som miljöbestämmelserna kräver.

6. Besiktningar och ibruktagande

När utrustningen är installerad utför vi ibruktagningsbesiktning av fjärrvärmeutrustningen. Vid besiktningen konstateras bl.a. att installationsarbetena har utförts enligt planerna och att reglerutrustningen fungerar. I samband med besiktningen utförs också ett tryckprov enligt föreskrifterna om tryckbärande anordningar. När ibruktagningsbesiktningen har godkänts påbörjar vi värmeleveransen.
När installationsarbetena är färdiga görs en slutbesiktning. För godkänd besiktning krävs att reglerutrustningen är rätt inställd, att installationsavfallet har städats bort, att tillträde till fjärrvärmerummet har ordnats, att brister som upptäckts vid ibruktagningsbesiktningen har åtgärdats osv. Om det är fråga om ett nybygge ska slutbesiktningen utföras före slutgranskningen av byggnaden.
I samband med slutbesiktningen eller vid en särskilt överenskommen tidpunkt instrueras fastighetens representant i de drifts- och övervakningsåtgärder som fjärrvärmeutrustningen kräver. Instruktioner som gäller kundens fjärrvärmeutrustning ges av värmeentreprenören.

7. Mätning och fakturering av värme

Den fjärrvärme som använts i fastigheten faktureras månatligen på basis av avlästa mätvärden. Fjärrvärmemätarna är fjärravlästa och vår fakturering får automatiskt information om förbrukningsvärdena, så kunden behöver inte skicka in några värden separat.
Grundavgiften faktureras i jämnstora månadsposter i samband med förbrukningsavgiften.

Stäng
Search