Skip to content

Hållbarhet är konkreta handlingar, inte bara planer

Vår energiproduktion ska vara CO2-utsläppsfri år 2030. Vi har redan kommit långt på väg, eftersom vi har minskat våra CO2-utsläpp med 88 % jämfört med 2010 års nivå. På den här sidan berättar vi mer om våra insatser för klimatet och för det omgivande samhället.

Vi har redan länge arbetat målmedvetet för att minska våra koldioxidutsläpp genom att satsa på inhemska förnybara energikällor i vår energiproduktion.

Projekt under utveckling

Av vår energi produceras redan nu cirka 90 % med förnybara bränslen. När vädret är som allra kallast måste vi fortfarande ta hjälp av fossil naturgas för att klara förbrukningstopparna. Vi utreder bland annat följande utsläppsfria tekniker för att ersätta naturgas.

lämmityksen ikoni

Utnyttjande av återvunnen värme

Till exempel utnyttjande av spillvärme från industrin som fjärrvärme.

energiaverkon ikoni

Handel mellan värmenäten

Utnyttjande av överskottsvärme som andra producerat.

maalämpö ikoni

Utnyttjande av geotermisk värme

Utnyttjande av geotermisk värme som fjärrvärme.

Aurinkosähkön akun ikoni

Lagring av värme

Värme kan lagras med tanke på värmeförbrukningstoppar.

Maakaasun ikoni

Biogas

I stället för naturgas kan man t.ex. använda biogas som framställts genom rötning.

Klimatinsatser som vi redan gjort

Vi slutade använda
stenkol 2001

Värmecentralen i Överkervo
konverterades från stenkol till träflis.

Rent inhemskt trä

Användningen av inhemskt förnybart
biobränsle ökade märkbart 2009
när biokraftverket i Kervo stod färdigt.

Ett fossilt
bränsle mindre

År 2014 slutade vi
använda tung eldningsolja.

Förnybar fjärrvärme
i Nickby

År 2017 nådde den förnybara
fjärrvärmen även Nickby,
när fjärrvärmenäten i Nickby
och Kervo förenades.

Förnybar fjärrvärme
i Söderkulla

År 2021 produceras fjärrvärmen
i Söderkulla till 85 procent
med förnybart trädbränsle
i stället för fossil naturgas.

Lokal solkraft sedan 2016
vuodesta 2016

År 2016 var vi bland de första
i Finland som byggde ett storskaligt
solkraftverk. I framtiden ökar vi
produktionen av solenergi i Kervo och Sibbo.

Biokraftverket
i Kervo får
rökgaskondensor 2021

Med hjälp av rökgaskondensorn
kan spillvärme från kraftverket
användas som fjärrvärme i Kervo.

Vi avstår från
torv 2021

Från och med 2021 används
endast förnybara biobränslen
i biokraftverket i Kervo.

Uusiutuvan polttoaineen ikoni

Framställning av förnybart bränsle av CO2-utsläpp från energiproduktionen

I september 2021 startade vi ett projekt som syftar till att ta till vara koldioxidutsläpp som uppkommer vid energiproduktionen och utnyttja dem för att framställa förnybart bränsle.

Pålitlig, säker och miljövänlig eldistribution

Våra elnät är belägna i Kervo och Sibbo. Områdena är väldigt olika ur eldistributionssynvinkel. Kervo är en liten stad med tät bebyggelse, där elnätet har varit nedgrävt redan i flera årtionden. Sibbo däremot är ett vidsträckt område med gles bebyggelse och mycket skog och åker. Vi utvecklar elleveranssäkerheten långsiktigt och vårt mål är att elnätet också i Sibbo ska vara nedgrävt till över 60 procent före år 2028.

Vi bygger och underhåller vårt elnät på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi byter systematiskt ut gamla stolptransformatorer mot parktransformatorer. Transformatorerna innehåller olja, som är skadlig för miljön om den rinner ut i marken vid eventuella fel. Parktransformatorer är säkrare än stolptransformatorer, eftersom olja inte kan rinna ut i marken från dem.

Byggda och rivna transformatorer

Nedgrävning av elnätet

Vi sprider god energi genom handlingar, information och närhet

arc

Kervo Energi är ett bolag som ägs av sina kunder via sina kommunala ägare (Kervo stad  och Sibbo kommun). Vår verksamhetsidé är att hållaelöverföringspriserna på en moderat nivå i stället för att dela ut vinst. På så sätt kan vi fördela nyttan jämlikt i vårt område och bidra till att vårt verksamhetsområde är attraktivt och konkurrenskraftigt.

År 2019 var den här kalkylerade nyttan för invånarna och företagen i området rekordartade 16 miljoner euro.

Den kalkylerade nyttan för invånarna och företagen i området tack vare prissättningen av elöverföringen – utvecklingen under åren 2006-2019.

Arbete för det gemensamma bästa

Vi stöder årligen lokal kultur- och idrottsverksamhet samt andra grupper och organisationer som stärker livskraften i området.

Läs mer om hur du ansöker om sponsorstöd

armas

Energifostran och energieffektivitet

Energifostran för barn och unga och utveckling av energieffektiviteten i de lokala skolorna är ett viktigt arbete för oss. År 2019 installerade vi ett litet solkraftverk på taket till Keravan lukio. Kraftverket ger de studerande en konkret inblick i vad energiproduktion handlar om. Vi ger även i framtiden möjlighet till användning av förnybar energi i de lokala skolorna. Näst i tur står den nya skolan som byggs vid Kervo å – där kommer man att utnyttja hybriduppvärmning och solpaneler. Vi håller regelbundet energilektioner i de lokala skolorna, från lågstadierna till gymnasiet och yrkesskolorna. Vi arrangerar också studiebesök på vårt biokraftverk för studerande. Varje år delar vi ut reflexer till eleverna i första klass för att de ska kunna röra sig tryggare på skolvägen, och för eleverna i andra klass sponsrar vi en studiematerialshelhet med energi som tema.

Yläkoululaisia Keravan voimalaitoksella

Keravan Energian työntekijä opettamassa päiviäkotilaisia energia-asioita

Yläkoululaisia Keravan voimalaitoksella

Keravan Energian työntekijä opettamassa lapsia energia-asioissa

Stäng
Search