Skip to content

Allt väl i hemtrakten!

För oss betyder hållbarhet konkreta insatser. Vår energiproduktion ska vara klimatneutral år 2030. Vi har redan kommit långt på väg, eftersom vi har minskat våra CO2-utsläpp med 88 % jämfört med 2010 års nivå. Läs mer om våra insatser för klimatet och för det omgivande samhället.

Förmånligt elöverföringspris

Vårt mål är att förbättra välfärden i vårt område med hjälp av konkurrenskraftiga priser – därför håller vi elöverföringspriserna så billiga som möjligt.

 

Klimatneutral energiproduktion år 2030

Vår energiproduktion ska vara klimatneutral år 2030. Vi har redan kommit långt på väg, eftersom vi har minskat våra CO2-utsläpp med 88 % jämfört med 2010 års nivå.

Stöd till lokala föreningar och aktörer

Vi sprider god energi och stöder lokal kultur- och idrottsverksamhet samt andra föreningar och organisationer som stöder livskraften i området.

 

Förmånlig, pålitlig och miljövänlig eldistribution

Förmånliga elöverföringspriser

Syftet med Kervo Energis och Sibbo Energis verksamhet är inte att bereda vinst åt ägarna, utan att möjliggöra välfärd i vårt område. Vår verksamhetsidé är att hålla så förmånliga elöverföringspriser som möjligt i både Kervo och Sibbo. Medan andra elöverföringsbolag meddelar om prishöjningar sänkte vi priserna sommaren 2020 och i december 2021. Ytterligare prissänkningar är i sikte under de närmaste åren, eftersom Sibbo och Kervo växer och nya invånare flyttar in som är med och delar på kostnaderna för elöverföringen.

I Kervo har elöverföringspriset redan länge varit ett av de lägsta i hela landet. I stället för att vår ägare Kervo stad tar ut vinst från oss, fördelas nyttan från det egna bolaget direkt till alla invånare och företag i området via förmånliga energipriser. År 2021 var den här kalkylerade nyttan i området rekordartade 20,6 miljoner euro.

Kalkylerad intäktsföring 2021

Våra elnät är belägna i Kervo och Sibbo. Områdena är väldigt olika ur eldistributionssynvinkel. Kervo är en liten stad med tät bebyggelse, där elnätet har varit nedgrävt redan i flera årtionden. Sibbo däremot är ett vidsträckt område med gles bebyggelse och mycket skog och åker. Vi utvecklar elleveranssäkerheten långsiktigt och vårt mål är att elnätet också i Sibbo ska vara nedgrävt till över 60 procent före år 2028.

Vi förbättrar elleveranssäkerheten och minskar strömavbrotten inte bara genom att dra jordkabel utan också på andra sätt:

Med hjälp av ett smart fellokaliseringssystem som tas i bruk under 2022 kan felsituationer i elnätet begränsas till ett litet område inom bara några minuter, så att största delen av kunderna kan få strömmen tillbaka mycket snabbt.

I Sibbo förbättras eldistributionssäkerheten med hjälp av ett maskat högspänningsnät som byggs 2023–2024. När nätet står färdigt bildar det en ring från Andersböle elstation på gränsen mellan Sibbo och Borgå tvärs genom mellersta Sibbo till Kervo, därifrån vidare till södra Sibbo längs gränsen mot Vanda och Helsingfors och slutligen tillbaka till Andersböle. Det nya maskade nätet kommer att minska antalet strömavbrott, eftersom elen kan ledas en annan väg och felområdet isoleras om ett fel inträffar.

Vi förbättrar luftledningsnätets driftsäkerhet genom att röja växtligheten vid elnätet på en sträcka av cirka 300 kilometer per år. I områden med luftledningar kan vindbyar och snölast orsaka strömavbrott, om träd faller över ledningarna.  Hela luftledningsnätet röjs i fem års cykler.

Minskade CO2-utsläpp

Vi har redan länge arbetat målmedvetet för att minska våra koldioxidutsläpp genom att satsa på inhemska förnybara energikällor i vår energiproduktion.

Vi bygger och underhåller vårt elnät på ett miljömässigt hållbart sätt. Vi byter systematiskt ut gamla stolptransformatorer mot parktransformatorer. Transformatorerna innehåller olja, som är skadlig för miljön om den rinner ut i marken vid eventuella fel. Parktransformatorer är säkrare än stolptransformatorer, eftersom olja inte kan rinna ut i marken från dem.

 

Byggda och rivna transformatorer

Projekt under utveckling

Av vår energi produceras redan nu cirka 90 % med förnybara bränslen. När vädret är som allra kallast måste vi fortfarande ta hjälp av fossil naturgas för att klara förbrukningstopparna. Vi utreder bland annat följande utsläppsfria tekniker för att ersätta naturgas.

lämmityksen ikoni

Utnyttjande av återvunnen värme

Till exempel utnyttjande av spillvärme från industrin som fjärrvärme.

energiaverkon ikoni

Handel mellan värmenäten

Utnyttjande av överskottsvärme som andra producerat.

maalämpö ikoni

Utnyttjande av geotermisk värme

Utnyttjande av geotermisk värme som fjärrvärme.

Aurinkosähkön akun ikoni

Lagring av värme

Värme kan lagras med tanke på värmeförbrukningstoppar.

Maakaasun ikoni

Biogas

I stället för naturgas kan man t.ex. använda biogas som framställts genom rötning.

Klimatinsatser som vi redan gjort

Vi slutade använda stenkol 2001

Värmecentralen i Över-Kervo konverterades från stenkol till träflis.

Rent inhemskt trä

Användningen av inhemskt förnybart biobränsle ökade märkbart 2009 när biokraftverket i Kervo stod färdigt.

Ett fossilt bränsle mindre

År 2014 slutade vi använda tung eldningsolja.

Förnybar fjärrvärme i Nickby

År 2017 nådde den förnybara fjärrvärmen även Nickby, när fjärrvärmenäten i Nickby och Kervo förenades.

Förnybar fjärrvärme i Söderkulla

År 2021 produceras fjärrvärmen i Söderkulla till 85 procent med förnybart trädbränsle i stället för fossil naturgas.

Lokal solkraft sedan 2016

År 2016 var vi bland de första i Finland som byggde ett storskaligt solkraftverk. I framtiden ökar vi produktionen av solenergi i Kervo och Sibbo.

Biokraftverket i Kervo fick rökgaskondensor 2021

Med hjälp av rökgaskondensorn används spillvärme från kraftverket som fjärrvärme i Kervo.

Vi avstod från torv 2021

Från och med 2021 har endast använts förnybara biobränslen i biokraftverket i Kervo (förutom tillfälligt under vintern 2022–2023).

Uusiutuvan polttoaineen ikoni

Framställning av förnybart bränsle av CO2-utsläpp från energiproduktionen

I september 2021 startade vi ett projekt som syftar till att ta till vara koldioxidutsläpp som uppkommer vid energiproduktionen och utnyttja dem för att framställa förnybart bränsle.

Elens ursprung

Av den el som Kervo Energi säljer produceras 15 % i våra egna kraftverk. Utöver detta har vi andelar i andra finska kraftverk, vars produktion täcker 8 % av vår sålda el. Resterande 78 % köper vi på elbörser, som Nord Pool eller Nasdaq OMX.

Vid produktionen av den el vi sålde 2022 har det använts 19,5 % förnybara energikällor (vatten-, vind– och biokraft), 64 % fossila energikällor och 16,6 % kärnkraft.

De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen uppgick till 368,07 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle uppgick till 0,62 mg/kWh.


Stöd till lokala föreningar och aktörer

Vi sprider god energi genom handlingar, information och närhet

arc

Kervo Energi är ett bolag som ägs av sina kunder via sina kommunala ägare (Kervo stad  och Sibbo kommun). Vår verksamhetsidé är att hållaelöverföringspriserna på en moderat nivå i stället för att dela ut vinst. På så sätt kan vi fördela nyttan jämlikt i vårt område och bidra till att vårt verksamhetsområde är attraktivt och konkurrenskraftigt.

Arbete för det gemensamma bästa

Vi stöder årligen lokal kultur- och idrottsverksamhet samt andra grupper och organisationer som stärker livskraften i området.

Läs mer om hur du ansöker om sponsorstöd

armas

Energifostran och energieffektivitet

Energifostran för barn och unga och utveckling av energieffektiviteten i de lokala skolorna är ett viktigt arbete för oss. År 2019 installerade vi ett litet solkraftverk på taket till Keravan lukio. Kraftverket ger de studerande en konkret inblick i vad energiproduktion handlar om. Vi ger även i framtiden möjlighet till användning av förnybar energi i de lokala skolorna. Näst i tur står den nya skolan som byggs vid Kervo å – där kommer man att utnyttja hybriduppvärmning och solpaneler. Vi håller regelbundet energilektioner i de lokala skolorna, från lågstadierna till gymnasiet och yrkesskolorna. Vi arrangerar också studiebesök på vårt biokraftverk för studerande. Varje år delar vi ut reflexer till eleverna i första klass för att de ska kunna röra sig tryggare på skolvägen, och för eleverna i andra klass sponsrar vi en studiematerialshelhet med energi som tema.

Yläkoululaisia Keravan voimalaitoksella

Keravan Energian työntekijä opettamassa päiviäkotilaisia energia-asioita

Yläkoululaisia Keravan voimalaitoksella

Keravan Energian työntekijä opettamassa lapsia energia-asioissa

Stäng
Search