Skip to content

Bioenergi

Bryr du dig om naturen? Då ska du teckna elavtal med 100 % förnybar bioenergi, som producerats i Kervo.

Vår bioenergi

Den bioenergi som Kervo Energi säljer, tillverkar vi själva. Vi har ett biokraftverk i Kervo där vi tillverkar el och som sidoprodukt fjärrvärme. 25 % av den el vi säljer är vår egenproducerade bioenergi och vi täcker rentav 75 % av fjärrvärmebehovet med vår produktion.

Vår biomassa består huvudsakligen av flisade skogsrester från certifierade och hållbart skötta skogar (PEFC, FSC), och omkring en fjärdedel utgörs av biprodukter (spån, bark) från t.ex. sågar. Utnyttjandet av inhemsk biomassa gör oss också mer självförsörjande inom energiproduktionen och höjer försörjningsberedskapen samt skapar nya arbetstillfällen.

Bioenergi är en mycket flexibel och förnybar energikälla, som inte ökar koldioxidutsläppen. Den kan enkelt justeras för att möta efterfrågan, vilket gör den till en utmärkt backup för väderberoende förnybara tekniker som sol- och vindkraft.

Vad är bioenergi och hur används bioenergi?

Enkelt sagt: bioenergi tillverkas av biomassa. Vad är då biomassa? Biomassa är en förnybar resurs av organiskt material. När biomassa används som energikälla kallas det “råvara”. Råvaror kan odlas specifikt för sitt energiinnehåll (en energigröda), eller så kan de bestå av restprodukter från industrier som jordbruk, livsmedelsförädling eller timmerproduktion.

Följande används för att skapa bioenergi

  • Skogsrester och skogsflis
  • Restprodukter från skörd, t.ex. betblast från sockerbetor, majs och vallgrödor
  • Energigrödor, t.ex. vallväxter, rågvete, sälg, poppel,
  • Matavfall, t.ex. olja från restauranger

Biodrivmedel

När biomassa förädlas till flytande transportbränslen kallas dessa biodrivmedel. Biodrivmedel är likvärdiga med fossilbaserade bränslen, såsom bensin och diesel. Biodrivmedel används i bilar, lastbilar, jetplan och fartyg m.fl.

Biodiesel är ett vanligt biodrivmedel, som utvecklats för att ha samma egenskaper som fossil diesel. Biodiesel produceras från bl.a. raps, soja, majs och palm eller från matfett från restauranger. Biodiesel kan användas i vanliga dieselmotorer.

Rapsfält

Hur genererar biomassa energi?

Torra, brännbara råvaror som träpellets förbränns i pannor eller ugnar. Detta i sin tur kokar upp vatten och skapar ånga, som driver en turbin för att generera elektricitet.

Våta råvaror, som till exempel matavfall, placeras i förseglade tankar där de ruttnar och producerar metangas (även kallad biogas). Gasen fångas upp och bränns för att generera elektricitet, eller så styrs det in i gasnätet där det kan användas för uppvärmning.

Är bioenergi miljövänligt och hållbart?

Förbränning av biomassa frigör koldioxid. Men eftersom det frigör samma mängd kol som det organiska materialet, som användes för att producera det, absorberade medan det växte, bryter det inte kolbalansen i atmosfären.

Förbränning av fossila bränslen däremot, frigör koldioxid, som har varit inlåst i miljontals år och härrör sig från en tid då jordens atmosfär var väldigt annorlunda. Därför tillför fossila bränslen mer koldioxid i vår nuvarande atmosfär, vilket bryter kolbalansen. Genom att ersätta fossila bränslen med biomassa kan man minska växthusgasutsläppen och även andra negativa effekter av energiproduktionen, som t.ex. tungmetall- och svavelutsläpp.

Fördelar och nackdelar med bioenergi

Det mest optimala för miljön och klimatet är när man tillverkar biomassa och biobränslen av avfall eller av restprodukter inom jordbruket. Men när biobränslen tillverkas av skogsprodukter finns risken för att produktionen inte sker hållbart, som t.ex. när regnskog skövlas och ersätts med oljepalmsplantager.

Bioenergi baseras på en förnybar energikälla, men det tar rätt lång tid för en skog att växa upp igen efter att den blivit nedhuggen. Odlar man odlar vall eller energigrödor på en åker, som annars skulle ligga i träda, gödslar man samtidigt åker, som man får nytta av vallen som biomassa. Men hugger man ned skog för att få mer åkermark, är det ju inte så hållbart.

Sammanfattningsvis kan man säga att den hållbarheten och miljöfördelarna med bioenergi beror på vilken råvara som används.

Bioenergi och -produktion i Finland

I Finland utgör bioenergi 74 % av vår förnybara energi, vilket täcker 30 % av hela landets energiförbrukning. Vi använder biomassa från skogar, myrar, åkrar och matavfall och producerar energi till såväl kraftvärme som energi för jordbruks- och industrisektorn.

arc

Torv

I Finland har man också traditionellt använt mycket torv som biomassa, men de senaste årens politiska beslut och klimatfrågan har minskat radikalt på bruket av torv. Problemet med torv är att även om det är biomassa, är det inte klassat som förnybart utan som ”långsamt förnybart” eftersom det tar flera tusen år att bildas. Vid förbränning av torv frigörs 106,0 gram koldioxid för varje bränt megajoule (MJ). Torv är alltså inte en hållbar energikälla.


Stäng
Search