Skip to content
21.12.2021

Klimatneutral energiproduktion i Kervo och Sibbo senast 2030

Senast 2030 ska Kervo Energis energiproduktion vara klimatneutral. Vi har redan hunnit långt på vägen mot målet, eftersom vi genom våra åtgärder redan har minskat våra CO2-utsläpp med 88 procent sedan 2010. För full klimatneutralitet behöver vi ny teknik.

Betydligt lägre utsläpp redan nu

I Kervo och Sibbo har vi gjort stora insatser för klimatet. Inom energiproduktionen har vi slopat ett fossilt bränsle i taget; redan 2001 slutade vi använda stenkol, 2014 tung eldningsolja och i fjol torv. Användningen av naturgas har vi minskat märkbart genom att ta i bruk värmecentraler som eldas med träflis och träpellets. År 2017 blev dessutom de naturgaseldade värmecentralerna i Nickby i Sibbo reservanläggningar när vi anslöt Nickby till Kervos fjärrvärmenät, i vilket det cirkulerar värme som producerats med förnybar energi. I dag produceras redan cirka 90 % av vår energi med förnybara energikällor, huvudsakligen med träflis som är en biprodukt från skogsbruket.

Effektivare energiproduktion

Vägen mot klimatneutralitet förutsätter att energiproduktionen effektiviseras genom att utnyttja innovativ ny teknik. I våras tog vi i bruk en rökgaskondensor i biokraftverket i Kervo. Med dess hjälp kan vi nu ta till vara värmen som kommer ut från kraftverkets skorsten. Den mängd värme som produceras med hjälp av rökgaskondensorn motsvarar ända upp till 23 procent av kraftverkets toppeffekt. Med den tillvaratagna värmen kan vi producera fjärrvärme motsvarande cirka 100 stora flervåningshus årsbehov av värme. Rökgaskondensorn minskade påtagligt CO2-utsläppen från vår energiproduktion, med ända upp till 10 procent. Dessutom sparar vi årligen cirka 30 miljoner liter vatten.

Ny teknik behövs

För närvarande har vi kvar en viss mängd fossil naturgas i vårt bränslesortiment. Den behövs än så länge för värmeproduktion när vädret är riktigt kallt. För att också kunna ersätta den här naturgasen i vår energiproduktion behöver vi ett helt nytt tänk. Just nu utreder vi flera nya tekniker för utsläppsfri energi, bland annat återvinning av spillvärme från industrin, utnyttjande av geotermisk energi, produktion av biogas samt lagring av värme för perioder med hård köld. Också för tillfället har vi testutrustning i gång i biokraftverket i Kervo, med vilken vi tar till vara CO2-utsläpp från energiproduktionen och använder dem för att framställa förnybar metangas som bränsle. Om försöket lyckas kan vår energiproduktion i framtiden till och med vara koldioxidnegativ. ∎

Vi har redan länge arbetat målmedvetet för att minska våra koldioxidutsläpp genom att satsa på inhemska förnybara energikällor i vår energiproduktion.

Stäng
Search