Skip to content
21.12.2021

Så här förbättrar vi elnätet för att minska strömavbrott

Kostnaderna för utveckling och underhåll av elnätet samt för eldistribution täcks med elöverföringsavgifter som kunderna betalar. Det lokala nätbolaget ansvarar alltid för elöverföringen, oavsett varifrån du köper din elförsäljningsenergi. Att bygga och underhålla ett pålitligt elnät är ett fortlöpande arbete, som kräver betydande satsningar från nätbolagets sida. Vår avsikt är att hålla elöverföringskostnaderna på en låg nivå, utan att ge avkall på eldistributionens kvalitet.

Våra elnät i Kervo och Sibbo är sinsemellan väldigt olika ur eldistributionssynvinkel. Kervo är en liten stad med tät bebyggelse, där elnätet har varit nedgrävt redan i flera årtionden. Sibbo däremot är ett vidsträckt område med gles bebyggelse och mycket skog och åker. I Sibbo finns det cirka 1 250 kilometer luftledning och i Kervo bara 62 kilometer. Luftledningar är mera utsatta för störningar på grund av vädret, och därför strävar vi efter att förlägga elnätet under markytan i så stor utsträckning som möjligt. Kablifieringsgraden i Sibbo är nu cirka 40 %, medan den vid millennieskiftet var under 5 %. Vi förbättrar elleveranssäkerheten och minskar strömavbrotten inte bara genom att dra jordkabel utan också på andra sätt.

Hur utreds strömavbrott?

Strömavbrott är ett förargligt problem som inte går att undvika helt och hållet. Stormar och andra extrema väderförhållanden leder oundvikligen till strömavbrott i områden där det finns luftledningar. Så är de också de vanligaste orsakerna till strömavbrott.

För att strömavbrotten ska kunna hållas så korta som möjligt används automatisk återinkopplingsautomatik i elnätet. Automatiken försöker återställa elleveransen genast när en felsituation inträffat. Till exempel om en gren blåser mot elledningen kan strömmen brytas på grund av kortslutning, och då försöker systemet återinkoppla strömmen efter en kort stund. Om det inte lyckas, försöker systemet göra det på nytt efter några minuter. Om grenen då har fallit ner på marken återinkopplas strömmen igen.

Tack vare automatiken orsakar tillfälliga och små störningar bara korta strömavbrott. Om återinkopplingsautomatiken inte klarar av att återställa elleveransen, går ett meddelande till kontrollrummet och då börjar man lokalisera felet manuellt.

Fellokaliseringen görs i kontrollrummet

Reparationer av fel drar ibland ut på tiden på grund av utmaningar vid lokaliseringen av felet. Om automatiken inte lyckas utreda felet, börjar jourhavande i kontrollrummet lokalisera felet manuellt genom att öppna och stänga fjärrstyrd utrustning, till exempel frånskiljare. På det här sättet kan man avgränsa bort de områden där elleveransen fungerar. Avgränsningen av platsen för felet kan märkas i form av korta strömavbrott i området kring felet. De är förargliga, men ändå ett bättre alternativ än ett långvarigt och omfattande strömavbrott. Man letar efter orsaken till strömavbrott med hjälp av datateknik och kalkylering av platsen för felet, men elnätet granskas också visuellt. När man har hittat felet skickar man ut en reparationspatrull. ∎


Projekt för förbättring av elleveranssäkerheten

När högspänningsringnätet är slutfört har Sibbo en ringnätsförbindelse från Andersböle elstation tvärs igenom mellersta Sibbo ända fram till gränsen mot Vanda och Helsingfors, och därifrån tillbaka till Andersböle via södra Sibbo.

När högspänningsringnätet är slutfört har Sibbo en ringnätsförbindelse från Andersböle elstation tvärs igenom mellersta Sibbo ända fram till gränsen mot Vanda och Helsingfors, och därifrån tillbaka till Andersböle via södra Sibbo.

Smart fellokalisering

Vi håller på att utveckla ett smart fellokaliseringssystem i elnätet, med vars hjälp felsituationer i elnätet kan begränsas till ett litet område inom bara några minuter, så att största delen av kunderna kan få strömmen tillbaka mycket snabbt. Systemet blir klart i början av 2022.

Högspänningsringnätet

Vi bygger ett ringnät i Kervo och Sibbo. Ringnätet kommer att minska strömavbrottens antal och längd, eftersom elen kan ledas en annan väg och felområdet isoleras om ett fel inträffar. Ringnätet fungerar redan nu för Söderkullas del, och under 2024 blir hela arbetet klart. Det exakta schemat visas i figuren ovan.

Röjningar

Där det finns luftledningar kan vindbyar och snölast orsaka strömavbrott. Vi röjer regelbundet växtligheten vid elnätet på en sträcka av cirka 300 kilometer per år för att minska strömavbrotten. Hela luftledningsnätet röjs i fem års cykler.


Vad kan jag göra när det uppstår ett fel eller ett strömavbrott?

Om du upptäcker en felsituation, till exempel ett träd som fallit över elledningen, ber vi dig anmäla saken direkt till vår feljour på nummer 020 690 590. Du kan också göra felanmälan på nätet på adressen: kerava.aidonone.com – gå inte själv i närheten av platsen för felet!

Avbrottsplatserna och de beräknade avbrottstiderna kan ses på en avbrottskarta som visar störningarna i realtid på adressen: keskeytykset.keoy.fi

Du kan också beställa SMS om strömavbrott till din telefon. Det kostar ingenting att beställa SMS:
keravanenergia.fi/smstiedote

Stäng
Search