Skip to content
Normalel
Tillsvidareavtal

Kvartalsel Bio

Endast till försäljning i Kervo Energi-bolagens nätområde från och med 1.10.2022. Kvartalsel är ett bekymmersfritt val – du binder dig inte för en bestämd tid och avtalspriset justeras enligt marknadspriset fyra gånger per år; i januari, april, juli och oktober. Bioelen produceras förnybart i Kervo biokraftverk med rent trä, huvudsakligen flis från skogsvårdsrester.
Energiavgift 49,3 c / kWh
Grundavgift 3,00 € / mån

Kervo Energis bioel produceras med rent trä i biokraftverket i Kervo. Vårt trädbränsle består huvudsakligen av flisade skogsrester från certifierade och hållbart skötta skogar (PEFC, FSC), och omkring en fjärdedel utgörs av biprodukter (spån, bark) från t.ex. sågar. 

Bioenergi är förnybar energi som inte ökar koldioxidutsläppen. Vid förbränning av biomassa frigörs lika mycket koldioxid som när motsvarande biomassa bryts ner i naturen, men det här kolet binds på nytt i växande skogar. Genom att ersätta fossila bränslen med biomassa kan man minska växthusgasutsläppen och även andra negativa effekter av energiproduktionen, som t.ex. tungmetall- och svavelutsläppen. Utnyttjandet av inhemsk biomassa gör oss också mer självförsörjande inom energiproduktionen och höjer försörjningsberedskapen samt skapar nya arbetstillfällen. 

Kvartalselavtalet är för kunder, vars årsförbrukning underskrider 50 MWh.

Stäng
Search