Skip to content
Normalel
Tillsvidareavtal

Kvartalsel Bio

Kvartalsel är ett bekymmersfritt val – du binder dig inte för en bestämd tid och avtalspriset justeras enligt marknadspriset fyra gånger per år: i januari, april, juli och oktober. Bioelen produceras förnybart i Kervo biokraftverk med rent trä, huvudsakligen flis från skogsvårdsrester.
Energiavgift 14,50 c/kWh
Priset justeras 4 ggr/år
Grundavgift 3,99 €/mån.

Vem passar Kvartalsavtalet för?

Kvartalsavtalet passar alla som inte vill binda sig till ett längre tidsbestämt elavtal, men ändå ha en trygghet i ett stabilt elpris. Elavtalet kan sägas upp när som helst och har en uppsägningstid på 14 dagar.

Märk! Elpriset uppdateras endast fyra gånger i året. Detta innebär att du har ett fast elpris tre månader i sträck.

Kvartalselavtalet är för kunder, vars årsförbrukning är mindre än 50 MWh.

 

Varför ändras Kvartalselens pris?

Elpriset för Kvartalsel-avtalet bildas enligt marknadspriset på derivatmarknaden för el. Märk att elpriset gäller för tre (3) månader i taget och ändras fyra (4) gånger per år. Tidsperioderna är januari–mars, april–juni, juli–september, oktober–december.

Det nya elpriset meddelas alltid en (1) månad i förväg.

Elpriset meddelas

  • sista dagen i november året innan januari–mars-perioden
  • sista dagen i februari innan april–juni-perioden
  • sista dagen i maj innan juli–september-perioden
  • sista dagen i augusti innan oktober–december-perioden

I det angivna elpriset ingår elhandelskostnader och övriga kostnader, såsom profilkostnader.

Se priser för Kvartalsel

Bioenergi

Kervo Energis bioel produceras med rent trä i biokraftverket i Kervo. Vårt bränsle består huvudsakligen av flisade skogsrester från certifierade och hållbart skötta skogar (PEFC, FSC), och omkring en fjärdedel utgörs av biprodukter (spån, bark) från t.ex. sågar.

Bioenergi är förnybar energi som inte ökar koldioxidutsläppen. Vid förbränning av biomassa frigörs lika mycket koldioxid som när motsvarande biomassa bryts ner i naturen, men det här kolet binds på nytt i växande skogar. Genom att ersätta fossila bränslen med biomassa kan man minska växthusgasutsläppen och även andra negativa effekter av energiproduktionen, som t.ex. tungmetall- och svavelutsläppen. Utnyttjandet av inhemsk biomassa gör oss också mer självförsörjande inom energiproduktionen och höjer försörjningsberedskapen samt skapar nya arbetstillfällen.

Elens ursprung

Av den el som Kervo Energi säljer produceras 15 % i våra egna kraftverk. Utöver detta har vi andelar i andra finska kraftverk, vars produktion täcker 8 % av vår sålda el. Resterande 78 % köper vi på elbörser, som Nord Pool eller Nasdaq OMX.

Vid produktionen av den el vi sålde 2022 har det använts 19,5 % förnybara energikällor (vatten-, vind– och biokraft), 64 % fossila energikällor och 16,6 % kärnkraft.

De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen uppgick till 368,07 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle uppgick till 0,62 mg/kWh.

Stäng
Search