Skip to content

Kervo Energi -bolagens produktions-
anläggningar

Biokraftverket i Kervo

arc

Biokraftverket i Kervo är en miljövänlig produktionsanläggning för lokal energi. Kraftverket producerar el och värme för Kervo och Sibbo med hjälp av förnybart trädbränsle.

Bioel produceras av ren träråvara som huvudsakligen härstammar från flis från skogsbruksrester samt övrigt träavfall. Trädbränslet transporteras inom en radie på i medeltal 200 km. På så sätt minimeras klimatavtrycket samtidigt som produktionen av miljövänlig energi främjas.

Biokraftverkets produktion täcker cirka 75 procent av Kervo stads fjärrvärmebehov och cirka 25 procent av Kervo Energis elanskaffning.

Vid förbränning av biomassa frigörs lika mycket koldioxid som när motsvarande biomassa bryts ner i naturen, men det här kolet binds på nytt i växande skogar. Genom att ersätta fossila bränslen med biobränslen kan man minska växthusgasutsläppen och andra negativa effekter av energiproduktionen, som t.ex. tungmetall- och svavelutsläpp. Utnyttjandet av inhemsk biomassa gör oss också mer självförsörjande inom energiproduktionen och höjer försörjningsberedskapen samt skapar nya arbetstillfällen.

Användning av trä som bränsle

Att använda trä som bränsle är ett miljövänligt och effektivt produktionssätt. Inga träd fälls för energiproduktion, utan vid produktionen utnyttjas rester som uppkommer som biprodukt till skogsbruket och som det inte finns någon annan användning för. Kraftverket utnyttjar alltså spill- och avfallsträ för energiproduktion.

När kraftverket körs på full effekt går det åt ungefär ett långtradarlass trädbränsle i timmen. Trädbränsle finns i lager för flera veckors behov. I och med den nya rökgaskondensorn är förbrukningen av trä betydligt mindre.

Kraftverkets effekt

•Eleffekt 21 MW
•Processvärmeeffekt 10 MW
•Fjärrvärmeeffekt ca 50 MW
•Pannans ångeffekt 72,5 MW
•Täcker cirka 75 procent av Kervo stads fjärrvärmebehov och cirka 25 procent av Kervo Energis elanskaffning.

Rökgaskondensorn ger renare energi

Sedan mars 2021 har kraftverket en rökgaskondensor, med vars hjälp rökgaserna från biokraftverket kondenseras. Samtidigt utnyttjar kondensorn spillvärme från kraftverket för produktion av fjärrvärme. Ända upp till 15 megawatt av spillvärmen kan tas till vara, vilket motsvarar 23 % av kraftverkets toppeffekt. När den tillvaratagna spillvärmen utnyttjas som fjärrvärme motsvarar den årsförbrukningen av värme i cirka 100 stora flervåningshus. Rökgaskondensorn minskar Kervo Energis årliga CO2-utsläpp med cirka tio procent. Inom energiproduktionen sparas dessutom årligen cirka 30 000 kubikmeter vatten, det vill säga 30 miljoner liter.

Driftcentralen för fjärrövervakning

arc

I anslutning till biokraftverket finns en driftcentral för fjärrövervakning av produktionsanläggningarna och fjärrvärmenäten. Kraftverkets personal ansvarar också för övervakningen av de övriga lokala produktionsanläggningarna och fjärrvärmenäten.

Personalen övervakar kraftverksdriften 24 timmar i dygnet. Kraftverket är högt automatiserat och i allmänhet kan alla driftåtgärder utföras från kontrollrummet.

Solkraftverket i Kervo

arc

År 2016 byggde vi ett solkraftverk i Kervo, där våra kunder kan boka solpaneler. Genom att boka paneler kan de lokala invånarna uttrycka sitt stöd för produktion av utsläppsfri lokal energi. Med hjälp av solkraftverket har till exempel de som bor i flervåningshus möjlighet att delta i produktionen av hållbar och förnybar energi.

Vi här på Kervo Energi tror att satsningar på förnybar energi är energiklokhet när den är som bäst. Via vårt eget solkraftverk kan vi erbjuda våra kunder möjlighet att använda lokal solenergi.

Genom att boka en egen panel i vårt solkraftverk kan du vara säker på att en del av den el du förbrukar bevisligen är närproducerad, ren och utsläppsfri solenergi, samtidigt som du stöder produktionen av lokal förnybar energi.

Vårt solkraftverk representerar den senaste tekniken på marknaden. Det här gör att panelerna kan fånga solenergi också i mulet väder, eftersom solen ju inte skiner riktigt varje dag här i Finland. Vi kan dra nytta av våra långa ljusa somrar och producera stora mängder solenergi sommartid.

• 774 solpaneler i 16 rader
• Panelerna installeras med 38° lutning
• Riktas mot söder 180°
• Markinstallation av paneler med markskruvar
• Total årsproduktion av energi 230 MWh och toppeffekt 247,68 kWp
• En enskild panels effekt 320 W
• Inhemska paneler (Areva Solar)
• Maxspänning 800 VDC
• Kraftverket har också en egen väderstation

Stäng
Search