Skip to content
26.04.2021

Rökgaskondensor som minskar CO2-utsläppen har tagits i bruk vid Kervo Energis biokraftverk

I mars 2021 tog Kervo Energi i bruk en rökgaskondensor vid biokraftverket i Kervo. Med dess hjälp kondenseras rökgaserna från biokraftverket. Kondensorn utnyttjar spillvärme från kraftverket för produktion av fjärrvärme. Samtidigt tvättas rökgaserna rena från aska och andra utsläppsrester. Rökgaskondensorn är därmed också en satsning på en ren livsmiljö för Kervo- och Sibboborna.

Biokraftverket i Kervo drivs med förnybart trädbränsle, och rökgaskondensorn gör energiutvinningen effektivare. Tack vare rökgaskondensorn kan spillvärme nu tas till vara motsvarande ända upp till 23 procent av kraftverkets toppeffekt. Den tillvaratagna spillvärmen utnyttjas som fjärrvärme för Kervo och Sibbo. Per år utnyttjas 50 gigawattimmar spillvärme, vilket motsvarar cirka 100 stora flervåningshus årsförbrukning av värme. Rökgaskondensorn minskar Kervo Energis årliga CO2-utsläpp med cirka tio procent, vilket motsvarar cirka 3000 ton CO2-utsläpp. Inom energiproduktionen sparas dessutom cirka 30 000 kubikmeter vatten årligen, det vill säga 30 miljoner liter.

”Med hjälp av rökgaskondensorn minskar vi förbränningen av fossil naturgas med 12 gigawattimmar per år. Rökgaskondensorn är ett viktigt steg på vägen mot vårt strategiska mål att vår energiproduktion ska vara helt CO2-utsläppsfri år 2030. Vi har redan minskat våra CO2-utsläpp med 88 procent jämfört med år 2010. Dessutom blir verkningsgraden betydligt bättre för den energi som kraftverket producerar, när vi får ut mer av samma energi. Det gör att vi också kan hålla fjärrvärmekostnaderna på en måttlignivå”, säger Kervo Energis VD Jussi Lehto.

Stäng
Search