Skip to content
16.11.2021

Vi sänker igen elöverföringspriserna i Kervo och Sibbo

Kervo Energis och Sibbo Energis elöverföringspriser sjunker kännbart i december

Kervo Energi är ett bolag som ägs av Kervo- och Sibboborna. En av hörnstenarna i verksamheten är att hålla elöverföringspriserna så låga som möjligt. Vi betalar ingen vinstutdelning, utan gynnar invånarna och företagen i vårt område jämlikt genom billiga överföringspriser. 

Vi sänker den skattefria elöverföringsavgifterna 1.12.2021 med i medeltal 11 % i Kervo och 19 % i Sibbo. De exakta priserna finns i prislistan nedan och på adressen: www.keravanenergia.fi/priser.

Det är i första hand den rekordkraftiga tillväxten i Kervo och Sibbo som möjliggör prissänkningen. Under de senaste åren har cirka 1 000 nya kunder anslutit sig till vårt elnät varje år, och vi tror att takten kommer att öka ytterligare. Ju fler invånare och företag det finns i ett område, desto fler är med och delar på kostnaderna för elnätet, och då kan priserna sänkas.  

I Finland övervakas elnätsbolagens verksamhet av en myndighet, som fastställer vilken avkastning som tillåts för elnätsverksamheten enligt elmarknadslagen. Lagen trädde i kraft 1.8.2021 och i enlighet med den ändrar myndigheten beräkningen av elnätets kalkylerade värde och av den skäliga avkastningen, vilket kommer att sänka nätbolagens tillåtna avkastning med över 30 %. Den här förändringen ligger också bakom sänkningen av våra överföringspriser. 

Vem bestämmer överföringsprisernas storlek?

I Finland är elförsäljningen konkurrensutsatt verksamhet, men överföringen köps alltid från det lokala nätbolaget, vars priser övervakas av Energimyndigheten. För elöverföringen fakturerar elöverföringsbolagen under varje tillsynsperiod högst den skäliga avkastning som Energimyndigheten fastställt och som bland annat bestäms på grundval av de investeringar som görs i elnätet. Kervo Energis och Sibbo Energis elöverföringspriser slås fast i bolagens styrelse. Styrelsen tillsätts av bolagens ägare, det vill säga Kervo stad och Sibbo kommun. Styrelsen består av kommunalpolitiker från Kervo och Sibbo.

I media har det på sista tiden framförts att överföringspriserna borde sänkas för att kompensera för det höga marknadspriset på el. Elförsäljning och elöverföring är emellertid två helt skilda saker, även om de sköts av samma bolag. I enlighet med elmarknadslagen måste de hållas isär från varandra åtminstone redovisningsmässigt. Elöverföringen kan inte stödja elförsäljningen ekonomiskt, och det samma gäller omvänt.

I media har det också påståtts att överföringspriserna i Sibbo skulle ha stigit märkbart under årens lopp. Överföringspriserna i Sibbo ligger i dag på samma nivå som för tio år sedan, trots att våra egna kostnader samtidigt stigit markant bland annat på grund av stamnätsavgifterna. Det oaktat är inga höjningar av överföringspriserna i sikte, eftersom tillväxten i Sibbo för med sig fler kunder som delar på kostnaderna för elöverföringen, vilket sänker avgifterna för de enskilda kunderna.

I lokala media jämförde man också Sibbo Energi med Caruna, som av sina kunder lät bli att ta ut cirka 300 miljoner euro av de överföringsavgifter som Energimyndighetens tillsynsmodell gav möjlighet till. En granskning av avkastningarna i tillsynsmodellen är dock inte väsentlig när man ser till helheten. Det enda i elöverföringspriset som i slutändan har betydelse för elanvändarna är ju vad som står på räkningen, inte hur mycket över- eller underavkastning bolaget har under en enskild tillsynsperiod. I den senaste jämförelsen är det genomsnittliga överföringspriset för småhuskunder (årsförbrukning 5000 kWh) för närvarande 7,7 c/kWh hos Sibbo Energi och 13,54 c/kWh hos Caruna. För småhus med elvärme är det genomsnittliga priset 5,6 c/kWh hos Sibbo Energi och 8,70 c/kWh hos Caruna.

Stäng
Search