Skip to content

Standardersättningar för långvariga strömavbrott

Enligt elmarknadslagen har kunden rätt till ersättning om ett avbrott har varat längre än 12 timmar.

Vad är standardersättning för något?

Det går inte att garantera en helt störningsfri eldistribution, eftersom elnätet är utsatt för störningar som orsakas av naturkrafter, så som vind och snö. Elkonsumenter har emellertid rätt till ersättning om strömavbrottet blir långvarigt eller om det är fel i elleveransen.

Elnätsbolagen ersätter automatiskt sina kunder för långvariga strömavbrott

Standardersättningens storlek är beroende av kundens årliga nättjänstavgift och avbrottets längd. Avbrottet anses ha börjat när elbolaget har fått kännedom om felet antingen via sitt driftövervakningssystem eller genom kundens anmälan. Avbrottet anses ha upphört när felet har reparerats. Vid beräkningen av avbrottstiden följs branschorganisationens rekommendation om att beräkningen av avbrottstidens längd börjar om från början om strömmen har varit tillbaka i minst två timmar.

Om avbrottet i elleveransen beror på ett fel i stam- eller regionnätet är nätbolaget inte skyldigt att betala standardersättning till sina kunder. Nätbolaget kan befrias från betalningsskyldighet också då nätbolaget inte anses ha kunnat påverka orsaken till avbrottet. Ett exempel på ett dylikt fall skulle kunna vara myndighetsföreskrifter om ransonering av energi.

Arbetarskyddet beaktas alltid

I sådana fall där reparationspersonalens säkerhet kan äventyras börjar avbrottstidens längd räknas först när reparationen kan inledas på ett säkert sätt (Konsumenttvistenämndens avgörande 4821/39/2012). Exempel på dylika fall är hårda stormar, där montörerna löper risk att få fallande träd över sig eller där det är farligt att ge sig ut i skärgården med båt för att reparera fel.

Standardersättningens storlek

Av slutförbrukarens årliga avgift för överföringstjänsten utgör standardersättningen

  • 10 %, när avbrottet har varat minst 12 timmar men mindre än 24 timmar
  • 25 %, när avbrottet har varat minst 24 timmar men mindre än 72 timmar
  • 50 %, när avbrottet har varat minst 72 timmar men mindre än 120 timmar
  • 100 %, när avbrottet har varat minst 120 timmar men mindre än 192 timmar
  • 150 %, när avbrottet har varat minst 192 timmar men mindre än 288 timmar
  • 200 %, när avbrottet har varat minst 288 timmar

Det maximala ersättningsbeloppet för ett enskilt avbrott är 1500 euro. Om flera ersättningar betalas under samma kalenderår är det sammanlagda maximibeloppet 2000 euro.

Utbetalning av ersättning

Kunden behöver inte särskilt ansöka om ersättning, utan standardersättningarna krediteras automatiskt i elräkningarna. Enligt elmarknadslagen har elbolaget ett halvt år på sig att betala ut standardersättningen.

Fyll i blanketten nedan, om du av någon orsak inte fått kreditering inom ett halvt år. Efter att ansökan godkänts betalas ersättningen ut till kunden genom krediteringar i samband med de följande elräkningarna eller nättjänsträkningarna.

Stäng
Search