Skip to content

Underhåll av elnätet

Underhållet och utvecklingen av elnätet finansieras med de elöverföringsavgifter som kunderna betalar.

Röjning av luftledningsnät

Kervo Energis elnät är belägna i Kervo och Sibbo. Bland annat kan vindbyar och snölast orsaka strömavbrott, om träd faller över ledningarna. Genom röjning av elnätet kan man minska avbrotten och samtidigt trygga en så avbrottsfri elleverans som möjligt. Alla Kervo Energis och Sibbo Energis luftledningsnät röjs i femårscykler. 

Varför röjs ledningsområdena?

För att förbättra elleveranssäkerheten. I områden med luftledningar kan vindbyar och snölast orsaka strömavbrott, om träd faller över ledningarna. Genom röjning av elnätet kan man minska avbrotten och samtidigt trygga en så avbrottsfri elleverans som möjligt. Systematisk röjning minskar avbrotten avsevärt. 

Vilka ellinjer röjs?

Alla luftledningar i mellan- och lågspänningsnätet, det vill säga sammanlagt cirka 1 300 kilometer. I Sibbo finns det 1 270 km luftledningsnät, i Kervo numera bara 62 km. För mellanspänningslinjer på 20 kilovolt som går via transformatorer röjs bredare ledningsgator, så att inte trädstammar och grenar kommer i kontakt med ledningarna under några som helst omständigheter. Om ett fel uppstår i mellanspänningsnätet kan tusentals kunder bli utan el. I lågspänningsnätet på 0,4 kilovolt utförs inte lika kraftig röjning. 

Enligt vilket tidsschema röjs elnätet?

Vårt distributionsnät är indelat i fem röjningsområden, som gås igenom ett område per år. Dessutom röjer vi ett skärgårdsområde per år. Årligen röjer vi 200 – 300 kilometer nät. 

Varför utförs röjningsarbetet av en skogsarbetare?

En skogsmaskin skadar alltid terrängen och kräver större utrymme. En skogsmaskin skulle lämna betydligt fulare spår. En skogsarbetare har lättare att ta sig fram och gör ett prydligare jobb både på gårdar och i skogen. På så sätt minimerar vi olägenheten för markägarna. Vissa skogspartier som skogsarbetarna inte klarar av att röja sköts med helikopter, men det förekommer inte så ofta. 

Varför fick jag inte veta om skogsarbetarens besök i förväg?

Skogsarbetaren som utför röjningen arbetar i egen takt: han följer elnätet och kan i lättframkomlig terräng röja upp till två kilometer per dag. I mer krävande terräng kan takten minska till ett par hundra meter per dag. Tyvärr är det i praktiken omöjligt för oss att separat meddela varje tomtägare vilken dag skogsarbetaren kommer till deras gård. På vår webbplats och via sociala medier meddelar vi när röjningsarbetena inleds i något av röjningsområdena. Vår strävan är att alltid meddela om röjningsarbetena via SMS, om vi har kontaktinformation. 

Keravan Energian ja Sipoon Energian raivausaikataulu 2021-2026

Stäng
Search