Skip to content

Registerbeskrivning för nyhetsbrev

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016), art. 12
Upprättad 22.5.2018

1 Registeransvarig

Kervo Energi Ab och Sibbo Energi Ab
Besöksadress: Tervahaudankatu 6, 04200 Kervo
Postadress: PB 37 04201 Kervo
09-5849 550 (mån-fre kl. 8.00-15.00), info@keravanenergia.fi

2 Kontaktperson i registerärenden

Outi Heistman
Tervahaudankatu 6, 04200 Kervo
Tfn. 09-584 9550, etunimi.sukunimi@keoy.fi

3 Registrets namn

Register över Kervo Energi-bolagens nyhetsbrev

4 Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna i registret används för att skicka ut nyhetsbrev. Uppgifterna i registret används inte för någon annan verksamhet. I fråga om användningen av uppgifterna följs sekretessbestämmelserna i lagstiftningen.

5 Registrets informationsinnehåll

Registret innehåller endast e-postadresser. I registret lagras förutom e-postadressen inga andra uppgifter om dem som beställer nyhetsbrevet, så som namn eller telefonnummer.

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifterna (e-postadressen) fås från de registrerade bara när de själva uppger sin e-postadress vid beställning av nyhetsbrevet.

7 Mottagare av uppgifter

Uppgifter ur Kervo Energi Ab:s kundregister lämnas i regel inte ut till utomstående.

8 Lagringstid för personuppgifterna

Uppgifterna i registret lagras så länge som den registrerade vill beställa nyhetsbrevet. Den registrerade kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet, och då raderas personens uppgifter automatiskt ur registret.

9 Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet och personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet säkerställs genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Behörighet till uppgifterna har endast Kervo Energi Ab:s anställda eller aktörer som Kervo Energi bemyndigat och som behöver uppgifterna i sitt arbete. Rätten att läsa och ändra uppgifter kan begränsas genom behörigheter. Kervo Energi Ab förutsätter att personalen och bolagets samarbetspartners förbinder sig att hemlighålla kunduppgifterna. De använder sig av användarnamn och lösenord.

10 Rätt till insyn och rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som har lagrats om honom eller henne i registret. Begäran om insyn och rättelse samt anmälan om utövande av förbudsrätten ska skickas skriftligen och undertecknad till Kervo Energi Ab, Konsumentförsäljning, PB 37, 04201 Kervo eller till info@keravanenergia.fi.

11 Rätt att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål

12 Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten om han eller hon anser att tillämplig dataskyddslagstiftning försummas vid behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.

Stäng
Search