Skip to content

Registerbeskrivning för nyhetsbrev

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016), art. 12
Upprättad 22.5.2018

1 Registeransvarig

Kervo Energi Ab och Sibbo Energi Ab
Besöksadress: Tervahaudankatu 6, 04200 Kervo
Postadress: PB 37 04201 Kervo
09-5849 550 (mån-fre kl. 8.00-15.00), info@keravanenergia.fi

2 Kontaktperson i registerärenden

Outi Heistman
Tervahaudankatu 6, 04200 Kervo
Tfn. 09-584 9550, etunimi.sukunimi@keoy.fi

3 Registrets namn

Register över Kervo Energi-bolagens nyhetsbrev

4 Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna i registret används för att skicka ut nyhetsbrev. Uppgifterna i registret används inte för någon annan verksamhet. I fråga om användningen av uppgifterna följs sekretessbestämmelserna i lagstiftningen.

5 Registrets informationsinnehåll

Registret innehåller endast e-postadresser. I registret lagras förutom e-postadressen inga andra uppgifter om dem som beställer nyhetsbrevet, så som namn eller telefonnummer.

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifterna (e-postadressen) fås från de registrerade bara när de själva uppger sin e-postadress vid beställning av nyhetsbrevet.

7 Mottagare av uppgifter

Uppgifter ur Kervo Energi Ab:s kundregister lämnas i regel inte ut till utomstående.

8 Lagringstid för personuppgifterna

Uppgifterna i registret lagras så länge som den registrerade vill beställa nyhetsbrevet. Den registrerade kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet, och då raderas personens uppgifter automatiskt ur registret.

9 Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet och personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet säkerställs genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Behörighet till uppgifterna har endast Kervo Energi Ab:s anställda eller aktörer som Kervo Energi bemyndigat och som behöver uppgifterna i sitt arbete. Rätten att läsa och ändra uppgifter kan begränsas genom behörigheter. Kervo Energi Ab förutsätter att personalen och bolagets samarbetspartners förbinder sig att hemlighålla kunduppgifterna. De använder sig av användarnamn och lösenord.

10 Rätt till insyn och rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som har lagrats om honom eller henne i registret. Begäran om insyn och rättelse samt anmälan om utövande av förbudsrätten ska skickas skriftligen och undertecknad till Kervo Energi Ab, Konsumentförsäljning, PB 37, 04201 Kervo eller till info@keravanenergia.fi.

11 Rätt att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål

12 Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten om han eller hon anser att tillämplig dataskyddslagstiftning försummas vid behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.


Registerbeskrivning för energilösningar

EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016), art. 12
Upprättad 22.5.2018

1 Registeransvarig

Kervo Energi Ab och Sibbo Energi Ab
Besöksadress: Tervahaudankatu 6, 04200 Kervo
Postadress: PB 37 04201 Kervo
09-5849 550 (mån-fre kl. 8.00-15.00), info@keravanenergia.fi

2 Kontaktperson i registerärenden

Outi Heistman
Tervahaudankatu 6, 04200 Kervo
Tfn. 09-584 9550, etunimi.sukunimi@keoy.fi

3 Registrets namn

Kervo Energi-bolagens register över produkter inom Energilösningar

4 Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Uppgifterna i Kundregistret används av Kervo Energi och bolag som ingår i samma koncern för produktion av tjänster, skötsel, utveckling och underhåll av kundrelationen, fakturering och indrivning, försäljning och marknadsföring. Uppgifterna i Kundregistret kan också användas av en samarbetspartner som fått fullmakt av den registeransvarige. Bolagen i koncernen använder ett gemensamt kunddatasystem. I fråga om användningen av uppgifterna följs sekretessbestämmelserna i lagstiftningen och i branschens anvisningar. Kunduppgifter kan lämnas ut till Kervo Energi-koncernens samarbetspartners, med vilka man har kommit överens om skötsel av tjänster i anslutning till skötseln av Kervo Energi-bolagens kundrelationer. Kervo Energi förutsätter att samarbetspartnerna följer dataskydds- och sekretessbestämmelserna i lagstiftningen och branschens anvisningar.

5 Registrets informationsinnehåll

Basuppgifter om den registrerade, så som namn, telefonnummer, personbeteckning, språk, kontaktuppgifter så som e-postadress och post- och faktureringsadress. Uppgifter som rör kundrelationen och avtalsrelationen, så som offerter, avtal, produkter och tjänster samt fakturerings- och indrivningsuppgifter. Basuppgifter om förbrukningsplatsen, så som mätvärden och tariffuppgifter. Kervo Energi kan spela in kundsamtal för att utveckla servicens kvalitet och verifiera kundservicehändelsen.

6 Regelmässiga uppgiftskällor

Personuppgifter erhålls regelmässigt från de registrerade bl.a. i samband med beställningar, offerter, avtal och andra kontakter samt från automatiskt eller manuellt lagrade uppgifter om kundens användning av produkter eller tjänster. Uppgifter om de registrerade erhålls via tävlingar, kampanjer samt när kunden använder tjänster via elektroniska kanaler. Alla kontakter från kundens sida kan spelas in eller sparas. Upptagningarna används bl.a. för verifiering av affärstransaktioner samt utveckling av kundservicen. Personuppgifter kan också samlas in och uppdateras från register som förs av Befolkningsregistercentralen, Suomen Asiakastieto Oy eller någon annan registeransvarig som tillhandahåller adress-, uppdaterings- eller andra motsvarande tjänster. Uppgifterna uppdateras också på grundval av Finsk Energiindustri rf:s regler för informationsutbyte på elmarknaden.

7 Mottagare av uppgifter

Uppgifter ur Kervo Energi Ab:s kundregister lämnas i regel inte ut till utomstående.

8 Lagringstid för personuppgifterna

Uppgifterna i registret lagras så länge som den registrerade vill beställa nyhetsbrevet. Den registrerade kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet, och då raderas personens uppgifter automatiskt ur registret.

9 Principer för skydd av registret

Registrets informationssäkerhet och personuppgifternas konfidentialitet, integritet och tillgänglighet säkerställs genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Behörighet till uppgifterna har endast Kervo Energi Ab:s anställda eller aktörer som Kervo Energi bemyndigat och som behöver uppgifterna i sitt arbete. Rätten att läsa och ändra uppgifter kan begränsas genom behörigheter. Kervo Energi Ab förutsätter att personalen och bolagets samarbetspartners förbinder sig att hemlighålla kunduppgifterna. De använder sig av användarnamn och lösenord.

10 Rätt till insyn och rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som har lagrats om honom eller henne i registret. Begäran om insyn och rättelse samt anmälan om utövande av förbudsrätten ska skickas skriftligen och undertecknad till Kervo Energi Ab, Konsumentförsäljning, PB 37, 04201 Kervo eller till info@keravanenergia.fi.

11 Rätt att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att få sina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål

12 Rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten om han eller hon anser att tillämplig dataskyddslagstiftning försummas vid behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.

Stäng
Search