Skip to content

Fjärrvärmefakturering

Fjärrvärmekunder får en räkning varje månad för den värme de förbrukat. Räkningen består av en fast grundavgift och en energiavgift enligt den förbrukade värmemängden.

Grundavgift

Grundavgiften för fjärrvärme är ett fast belopp som grundar sig på den fjärrvärmda byggnadens behov av uppvärmningseffekt när vädret är som kallast. I kundens fjärrvärmecentral tas den här uppvärmningseffekten emot från fjärrvärmevattnet genom avkylning av vattnet. Ju bättre kundens utrustning kyler fjärrvärmevattnet, desto mindre vattenmängd behövs för att få ut samma uppvärmningseffekt. Därför baserar sig grundavgiften i praktiken på fjärrvärmevattenflödet.

Grundavgiften för fjärrvärme täcker de fasta kostnaderna för produktion, distribution, mätning och fakturering av fjärrvärmen. Man kan också se grundavgiften som en kapacitetsavgift, det vill säga ett slags ”försäkringsavgift” för att Kervo Energi garanterar tillräcklig kapacitet vid alla tidpunkter både inom värmeproduktionen och i överföringsnätet. Varje fjärrvärmekunds värmebehov tillgodoses också när vädret är som kallast.

I fjärrvärmeprislistan kan du se grundavgiftens storlek vid varje enskild tidpunkt.

Energiavgift

Energiavgiften används för att täcka de rörliga kostnaderna för produktion och distribution av fjärrvärme, där bränslekostnaderna är den största kostnadsposten. Energiavgiftens storlek är i hög grad beroende av med vilka bränslen fjärrvärmen produceras för respektive tätorts fjärrvärmenät och hur beskattningen av dessa bränslen utvecklas. Enheten för energiavgiften är €/MWh.

Avtalat vattenflöde och fakturerat vattenflöde i ett nötskal

Till en början, när en kund nyss har anslutit sig till fjärrvärme, används det avtalade vattenflödet som faktureringsgrund för grundavgiften. Det avtalade vattenflödet bestäms enligt en uppskattning som görs när fjärrvärmeanslutningen planeras och är det största fjärrvärmevattenflöde per timme som behövs vid en utomhustemperatur på -26 ⁰C. När det har samlats tillräckligt med mätdata om kundens faktiska fjärrvärmebehov och -förbrukning, övergår man till att använda det fakturerade vattenflödet som faktureringsgrund. Med fakturerat vattenflöde avses det fjärrvärmevattenflöde som justerats på basis av mätdata.

Kundernas fakturerade fjärrvärmevattenflöden justeras regelbundet en gång per år. Vid justeringen används mätdata för flera vintrar bakåt, så att inte en exceptionellt mild vinter ska ge upphov till onödiga kast i det fakturerade vattenflödet och i grundavgiften. Genom justering av vattenflödena ser man till att alla kunder behandlas jämlikt och att faktureringsgrunden hålls aktuell. Då ligger kundernas grundavgifter på rätt nivå i förhållande till deras fjärrvärmeförbrukning. När grundavgiften baserar sig på det fakturerade vattenflödet syns också kundernas energieffektiviseringsåtgärder i grundavgiftens storlek.

Du kan påverka grundavgiftens storlek genom att se till att fjärrvärmeutrustningen är i skick och genom kloka värmeförbrukningsvanor. Läs mer i fjärrvärmehandboken eller rådfråga vår kundtjänst.

När behövs en ändring i avtalet?

Det är alltid befogat att se över det avtalade vattenflödet i värmeavtalet om det sker betydande förändringar i energianvändningen, till exempel i samband med tillbyggnad eller ändring av byggnadens användningsändamål. I sådana situationer är det önskvärt att kunden kontaktar oss i så god tid som möjligt.

Mer information:

lampopalvelu@keoy.fi

tfn. (09) 5849 5558

Stäng
Search