FJÄRRVÄRME

Vad är fjärrvärme?

I motsats till vad namnet antyder är fjärrvärmen närproducerad. Värme som uppkommer i ett kraftverk eller en värmecentral leds till kunderna i form av hett vatten.

Fjärrvärmen värmer både värmeelementen och tappvarmvattnet i hemmet. Det avkylda vattnet leds tillbaka till kraftverken för att värmas upp på nytt.

Sibbo Energi och Kervo Energi har cirka 1 400 fjärrvärmekunder i Kervo och Sibbo. Bland kunderna finns såväl småhus som stora industriföretag. Vårt fjärrvärmenät omfattar alla mer tättbebyggda tätortsområden i Kervo och Sibbo.

kaukolämpö

I Kervo och i Nickby i Sibbo produceras fjärrvärmen nästan helt med inhemskt biobränsle. I södra Sibbo används naturgas och träpellets som bränsle för fjärrvärmen.


»Begär offert

»Fjärrvärmekalkylator

»Kolla i Kervos karttjänst om din fastighet ligger inom räckhåll för fjärrvärme (endast på finska)
(Gå till menyn Karttatasot och välj Johtotiedot -> Kaukolämpö).

»Anslutning till fjärrvärme

»Prislistor och avtalsvillkor


Fjärrvärme är det populäraste uppvärmningssättet därför att:

Fjärrvärmen är bekymmersfri

Fjärrvärme är en pålitlig och leveranssäker uppvärmningsform. Den garanterar jämn värme, och kunden slipper alla bekymmer för invecklad utrustning och invecklade uppvärmningssystem. Fjärrvärme finns alltid att tillgå året om. Värmen räcker till även vid sträng kyla och varmvattnet tar inte slut mitt i bastubadet. Kervo Energi har jour alla timmar på året och ser till att värmeleveransen fungerar. Om det uppstår en störning i fjärrvärmenätet får vi genast information om det och våra montörer reparerar felet. Tack vare våra effektiva reservsystem märker kunderna inte ens av störningar i fjärrvärmeproduktionen.

Fjärrvärmeutrustningen tar mindre plats än en egen värmecentral i huset och därmed frigörs utrymme för andra ändamål. Fjärrvärmeutrustningen är lätt att använda och sköta, livslängden är hög och regleregenskaperna goda. Fjärrvärmen kräver varken skorsten eller bränsleförråd.

Det går lätt och snabbt att ansluta sig till fjärrvärme. När vi har ingått ett anslutningsavtal med kunden bygger vi en fjärrvärmeanslutning, det vill säga en anslutningsledning fram till kundens fjärrvärmerum. Vid nyckelfärdig leverans installerar vi också utrustningen i fjärrvärmerummet så att den är klar att ta i bruk.

Våra fjärrvärmeanslutningar har pengarna tillbaka-nöjdhetsgaranti. Om avtalet om fjärrvärmeleverans sägs upp återbetalar vi anslutningsavgiften med avdrag för kostnaderna för bortkoppling av anslutningen.

Fjärrvärmen är miljövänlig

Fjärrvärmen i Kervo produceras huvudsakligen i biokraftverket samtidigt med elproduktionen. Eftersom den spillvärme som i varje fall uppkommer vid elproduktionen kan utnyttjas inom fjärrvärmeproduktionen, är fjärrvärme ett mycket miljövänligt val. Utan fjärrvärme skulle värmen som uppkommer vid elproduktionen gå till spillo i form av kondens.

I biokraftverket produceras fjärrvärmen med inhemska bränslen – huvudbränslet är rent trä och som stödbränsle används torv. Strävan är att minimera trädbränslets klimatavtryck och därför kommer bränslet från ett område med i medeltal 100 kilometers radie runt kraftverket. De trädbränslen vi använder är sidoflöden från skogsindustrin, till exempel flis. Under uppvärmningssäsongen produceras fjärrvärme också i mindre värmecentraler med naturgas.

Om du vill ha så miljövänlig fjärrvärme som möjligt kan du välja vår biovärmeprodukt, vilket innebär att din uppvärmning till 100 procent produceras med trä.

Stabil prisutveckling

Tack vare vår mångsidiga bränslemix är prisutvecklingen på fjärrvärme relativt stabil och måttlig. Priserna justeras normalt en gång per år, närmast enligt inverkan av förändringar i bränslepriserna och -skatterna. I Kervo produceras fjärrvärmen huvudsakligen med biobränslen, som inte är utsatta för tryck på skattehöjningar så som fossila bränslen.

Inga dyra investeringar

Att ansluta sig till fjärrvärme kräver inga dyra investeringar. I nedanstående kostnadsjämförelse mellan fjärrvärme och jordvärme kan du se kostnadsstrukturen. Med hjälp av vår fjärrvärmekalkylator kan du uppskatta fjärrvärmekostnaderna för din egen fastighet.Mer information:

lampopalvelu@keoy.fi

tfn. (09) 5849 5558

Fel i fjärrvärme- och naturgasnätet: (09) 242 0719


»Begär offert

»Fjärrvärmekalkylator

»Kolla i Kervos karttjänst om din fastighet ligger inom räckhåll för fjärrvärme (endast på finska)
(Gå till menyn Karttatasot och välj Johtotiedot -> Kaukolämpö).

»Anslutning till fjärrvärme

»Prislistor och avtalsvillkor»Prislistor och avtalsvillkor