Skip to content
26.01.2021

Ren värme

Sibbo Energis nya pelletsanläggning minskar koldioxidutsläppen från värmeproduktionen till en bråkdel och bjuder på ren värme.

TEXT & BILD: PEKKA KARPPINEN

I november 2020 började förnybar energi som producerats med pellets flöda till fjärrvärmenätet i Söderkulla. Tarapottens värmecentrals årsproduktion, drygt 24 gigawattimmar eller 24 000 megawattimmar, täcker uppskattningsvis 1 200 – 1 400 småhus förbrukning.

Avsikten är att cirka 90 % av den totala energimängden ska produceras med träpellets. Resterande 10 % produceras med naturgas, som med små förbränningstekniska ändringar kan ersättas av biogas i framtiden.

Pellets- och gaspannan finns under samma tak. Gas behövs som stöd när utomhustemperaturen sjunker under nollstrecket. Även då är pelletsens andel klart dominerande.
Hushållen och företagen i området har nu tillgång till ännu miljövänligare fjärrvärme. De stränga gränsvärdena för partikelutsläpp nås genom tvåstegsfiltrering av rökgaserna. Gaserna leds först genom ett multicyklonfilter och sedan genom påsfilter, och först efter det ut genom skorstenen.

Den största förbättringen jämfört med tidigare gäller klimatutsläppen: de årliga koldioxidutsläppen från fjärrvärmenätet minskar med cirka 5 000 ton, dvs. hela 90 %.
När anläggningen körs på full effekt går det åt ett ton pellets i timmen. Årsförbrukningen har beräknats till i medeltal 5 400 ton. Byggchef Heikki Leskinen på Kervo Energi beskriver pellets som ett enkelt bränsle.

”När man har fått anläggningen rätt inställd brinner pelletsen bra utan nämnvärt extra arbete, och nästan lika pålitligt som oljan förr.”

De små pelletskornen har ett högt energiinnehåll: jämfört med träflis är pelletsens värmevärde en och en halv gång så stort. Därför kräver värmecentralen inte heller några stora mottagningsplaner eller -hallar omkring sig.

Bränslelasterna töms direkt i silor vid värmecentralens vägg, och från dem matas pelletsen in i pannan med hjälp av skruvar. Vardera silon rymmer 106 kubikmeter eller 60 ton pellets.

Söderkulla är ett kraftigt växande område. Den nya värmecentralen kan möta också den här utmaningen.

”Pelletspannans storlek är med avsikt överdimensionerad. Om värmebehovet ökar med ett tjugotal % är storleken optimal”, säger Leskinen.

Värmecentralen används och övervakas med hjälp av distansförbindelse från biokraftverket i Kervo. Även om det inte krävs ständig närvaro ska värmecentralen besökas åtminstone med 84 timmars mellanrum, alltså tre gånger i veckan. Samtidigt utför man mindre arbeten så som smörjningsservice, rengöring och provning.

Projektbudgeten är drygt 2,4 miljoner euro och den kommer att hålla. Garantiproven utförs i januari-februari 2021, när värmecentralen kan köras med så hög effekt som möjligt. Det estniska bolaget Bio Mobitek svarade för totalleveransen och tillverkningen av pelletspannan. Pelletssilorna och gaspannan samt el- och automationsutrustningen är av inhemskt fabrikat. Påsfiltren för rökgaserna kom från Tyskland och skorstenen från Danmark. ∎

Stäng
Search