Skip to content
27.04.2021

Dags att pröva på Smartel?

Det har varit mycket turbulens på elmarknaden under början av året, först på grund av vädret och sedan på grund av coronan. Ett Smartel-avtal ger våra kunder möjlighet att utnyttja prisvariationerna, för vilka ingen ände finns i sikte.

TEXT: PEKKA KARPPINEN

På den nordiska elbörsen Nord Pool prissätts elen timme för timme för följande dag enligt utbud och efterfrågan. Så sent som i fjol höstas var priserna på spotmarknaden hela tiden på väg uppåt, men den ovanligt milda vintern och industrins minskade elbehov kastade allt över ända.

I januari-mars minskade elförbrukningen i Finland med 9 % jämfört med motsvarande tid året innan. Marknadspriset på el gick ner med hela 50 %. Betydligt mer el producerades med vatten- och vindkraft jämfört med normala vintrar. Industrin drabbades av lågkonjunktur och produktionsstopp till följd av arbetsmarknadskonflikter.

Den ekonomiska aktiviteten tvärnitade på allvar när corona-undantagsläget utlystes den 12 mars.
”På elbörsen sjönk referenspriset för prisområde Finland till en otroligt låg nivå. Priset på partiel som köptes från Finland sjönk inte lika mycket, men gick ner i alla fall”, berättar Jussi Räkköläinen, som är riskhanteringschef för elhandeln på Kervo Energi.

Den 10 februari 2020 blev spotpriset negativt för första gången någonsin.

El till aktuellt pris

När sommaren kom och den värsta coronakrisen lättade kröp också elpriset upp ur sin djupaste svacka. Det är svårt att förutse prisutvecklingen, men ett är säkert: priserna kommer att leva också i fortsättningen.

”Det är helt normalt att priserna på elmarknaden stiger och sjunker av olika orsaker. Vi rekommenderar våra kunder att åtminstone överväga ett elavtal som är bundet till spotpriser, så att de vid alla tillfällen kan dra optimal och maximal nytta av marknadsläget.

Smartel är den av våra produkter som alltid ger kunden el till aktuellt pris. De här avtalens andel har också ökat under våren. Elavtal som är bundna till börspriset har ännu inte slagit igenom i Finland på samma sätt som exempelvis i Norge, där största delen av avtalen redan är spotbundna. Många finländska kunder upplever att tidsbundna tvååriga avtal är trygga, och det har också förekommit en livlig priskonkurrens om dem.

”På dagens elmarknad där priserna fluktuerar hit och dit är Smartel en produkt som är värd att pröva på – framför allt om man har möjlighet att påverka tidpunkten för elförbrukningen”, säger Räkköläinen.
För en genomsnittskonsument är det ingen riskbusiness att köpa börsel.

”Vanliga småhuskunder och i synnerhet lägenhetskunder förbrukar inte så stora mängder att elräkningens slutsumma skulle bli enorm, även om elpriset skulle gå upp kraftigt för någon enskild timme. Det är snarare så att perioderna med lågt timpris blir utnyttjade när man har Smartel.”

Dessutom är det fråga om ett tillsvidareavtal, som med två veckors uppsägningstid kan bytas ut mot ett tidsbundet avtal om man skulle komma på andra tankar.

Flexibilitet är framtiden

Elmarknaden är även annars inne i en förändring: andelen el som produceras med förnybara energikällor ökar, när man minskar koldioxidutsläppen för att bekämpa klimatförändringen. Det här rubbar de gamla lagbundenheterna vid partiprissättningen av el.

En annan stor förändringsfaktor som Räkköläinen lyfter fram är förbrukningsflexibilitet. På olika håll, också på Kervo Energi, bedrivs aktivt utvecklingsarbete för att ta fram lösningar som möjliggör flexibel energiförbrukning.

”I energibranschen har det redan länge talats om flexibel förbrukning och styrning av förbrukningen, men nu börjar det bli verklighet. Behovet av flexibilitet ökar, eftersom den traditionella stabila produktionskapaciteten minskar och ersätts av kapacitet som varierar med väderförhållandena, det vill säga vind- och solkraft.”

Och när en viss instabilitet blir det nya normala, finns det användning för teknik och avtalsmodeller som smidigt anpassar sig till det.

”I den nya situationen får konsumenten störst nytta om den momentana förbrukningen kan styras med hjälp av fastighetsautomation i enlighet med marknadspriserna. Om priset är detsamma dygnet runt och året runt är intresset för att styra förbrukningen inte särskilt stort, och då uteblir också de stora fördelarna.”

På elmarknaden förväntas det också i fortsättningen förekomma timmar som är verkligt billiga och till och med negativa. Även om de inte som sådana förmedlas ända till konsumenterna, går det att spara betydande summor genom att styra elanvändningen till de billiga timmarna. Samtidigt förbättrar förbrukningsflexibiliteten hela energisystemets driftsäkerhet, när behovet av toppeffekt jämnas ut.

Automation till hjälp

Att användningen av vind- och solkraft ökar är ett glädjebesked för klimatet, men gör det mer krävande att hantera effekttoppar. Den momentana kapaciteten räcker kanske inte till, om vi i framtiden upplever vinterperioder med bitande kallt och vindstilla väder. Om vädret är lika också i grannländerna finns det inte heller importel att tillgå i tillräcklig mängd.

För att motverka hotet om en omfattande ”black out” blir effekthanteringen viktigare än produktionsvolymen. När energisystemet baserar sig på förnybara energikällor måste vi lära oss att styra det på ett smart sätt, eftersom det inte längre går att sätta in extra effekt i produktionen så som förr.

Hittills har styrningen av förbrukningen skett manuellt i vardagen, och har krävt aktivitet från konsumenternas sida. De har kunnat välja att inte slå på bastuaggregatet när elförbrukningen och elpriset varit som högst.

Vi kommer att nå en ny nivå inom förbrukningsflexibiliteten när den sker automatiskt och utan att boendekomforten försämras. Utrustning med automatisk styrning är inte särskilt vanlig i dag, men en förändring är på väg.

”Vi har ännu ingen färdig produkt för styrning av elförbrukningen, men vi håller hela tiden koll på när utrustningsmarknaden når ett sådant skede att det finns en lösning till vettigt pris som vi kan börja erbjuda våra kunder.”


Med Smartel kan du utnyttja timmarna då elen är som billigast

Smartel är ett börselavtal, där priset baserar sig på elbörsens timvisa spot-pris enligt din elförbrukning.

Prissättningen är helt transparent: vi tillägger endast en liten marginal på elbörsens timpris. Fördelen med Smartel jämfört med ett traditionellt fastprisavtal är att kunden alltid får el till bästa pris. Avtalet är ett flexibelt tillsvidareavtal.

Läs mera om Smartel

Stäng
Search