Skip to content

Elavtalsguide

När har du senast konkurrensutsatt ditt elavtal? Vet du hur elpriset i ditt elavtal bildas? Det är inte alltid så enkelt att konkurrensutsätta elen, eftersom det finns elavtal av många slag. Elpriset påverkas bland annat av hur mycket el du förbrukar och vid vilken tidpunkt, samt hur elen produceras. På den här sidan hittar du information om sådant som är bra att tänka på när du väljer elavtal.

Att välja elavtal rätt

När du ska välja elavtal är det viktigt att fundera på hur mycket el du förbrukar och vid vilken tidpunkt förbrukningen är störst. Boendeform, uppvärmningssätt och antal personer i hushållet är faktorer som inverkar på energiförbrukningen i hemmet. Om elförbrukningen är på större sidan och huvudsakligen sker nattetid, kan det vara lönsamt att välja elavtal med nattel. Om förbrukningen däremot är liten och jämn lönar det sig att välja elavtal med normalel. Om du har möjlighet att styra din elförbrukning ända ner på timnivå, till exempel med hjälp av hemautomation, lönar det sig att välja ett börselavtal, med vars hjälp du kan utnyttja de förmånligaste elpriserna.

yleissähkö ikoni

Normalel

Normalel har samma elpris året om. Vi rekommenderar Normalel för objekt där det huvudsakliga uppvärmningssättet inte är el, till exempel höghuslägenheter. Normalel lämpar sig också för kunder med låg elförbrukning (under 10 000 kWh), eller för objekt där elförbrukningen huvudsakligen sker dagtid.

Tidsel

Inom tidsel (även känd som nattel) har elen olika pris på dagen och natten. Elen är billigare på natten klockan 22–07. Vi rekommenderar tidsel för hushåll där det huvudsakliga uppvärmningssättet är el, där elförbrukningen är över 10 000 kWh per år och där elförbrukningen kan koncentreras till nattens timmar.

Säsongel

I avtal om säsongsel är elen billigare på sommaren (från april till oktober) och under vinternätter. På motsvarande sätt är priset högre under vinterdagar (från november till slutet av mars). Vi rekommenderar säsongsel för hushåll där det huvudsakliga uppvärmningssättet är lagrande elvärme, som i så stor utsträckning som möjligt kan användas nattetid.

fiksusähkö ikoni

Börsel

I avtal om börsel varierar elpriset timme för timme enligt elbörsen. Ett avtal om börsel är det förmånligaste alternativet om kunden har möjlighet att styra sin förbrukning till billiga timmar. Kervo Energi har följande avtal om börsel: Smartel, Smartel Bio och Smartel Vind.

Tidsbundet avtal eller tillsvidareavtal?

När du ska välja elavtal är det också viktigt att fundera på hur länge avtalet ska gälla. Det finns två alternativ: tidsbundna avtal och tillsvidareavtal. I tidsbundna avtal låses elpriserna för en bestämd tidsperiod, men avtalet kan inte sägas upp under pågående avtalsperiod. När avtalsperioden närmar sig sitt slut ska kunden komma ihåg att teckna nytt avtal. Tillsvidareavtal passar dem som inte vill förnya sitt avtal regelbundet. Ett tillsvidareavtal kan sägas upp när som helst.

Så bildas elpriset

I alla våra elavtal bildas elpriset enligt förbrukningen (c/kWh). Dessutom faktureras en fast månadsavgift (€/mån). I våra Smartel-avtal debiteras också en marginal (c/kWh).

Läs vanliga frågor om elavtal

Produktionssättet har betydelse

All el som kommer ur eluttaget är inte lika. Genom att välja elavtal, som producerats utan CO2-utsläpp, är du med och bekämpar klimatförändringen. Vår vind-, bio- och solel är 100 % CO2-fria och certifierade med ursprungsgarantier. Information om elens ursprung i våra övriga elavtal finns längre ner på sidan och på respektive elavtals produktsida.

biosähkön ikoni
Bioel

Bioel produceras med träbränslen, till exempel skogsbruksrester.

LÄS MERA

tuulisähkö ikoni
Vindkraftsel

Vindkraftselen i våra sortiment produceras i finska vindparker.

LÄS MERA

Elens ursprung

Av den el som Kervo Energi säljer produceras 15 % i våra egna kraftverk. Utöver detta har vi andelar i andra finska kraftverk, vars produktion täcker 8 % av vår sålda el. Resterande 78 % köper vi på elbörser, som Nord Pool eller Nasdaq OMX.

Vid produktionen av den el vi sålde 2022 har det använts 19,5 % förnybara energikällor (vatten-, vind– och biokraft), 64 % fossila energikällor och 16,6 % kärnkraft.

De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen uppgick till 368,07 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle uppgick till 0,62 mg/kWh.

Våra egna produktionsanläggningar

Vid våra produktionsanläggningar använder vi huvudsakligen förnybara trädbränslen. Vår energiproduktion ska vara CO2-utsläppsfri år 2030.

LÄS MER OM VÅR FÄRD MOT CO2-FRI ENERGIPRODUKTION

Biokraftverket i Kervo

Vid vårt biokraftverk använder vi trädbränslen som blir över i samband med skogsbruk. Inga träd fälls för energiproduktion, utan vid produktionen utnyttjas rester som uppkommer som biprodukt till skogsbruket och som det inte finns någon annan användning för. Kraftverket utnyttjar alltså spill- och avfallsträ för energiproduktion.

Solkraftverket i Kervo

Via vårt eget solkraftverk har våra kunder möjlighet att stödja förnybar solenergi. I solkraftverket kan du boka en egen solpanel.

Stäng
Search