Skip to content
Normalel
Tidsbundet

Grundel 24 mån.

Ett tidsbundet elavtal, som Grundel 24 mån., ger dig ett stabilt och oförändrat elpris för en längre tid. När du väljer ett tidsbundet avtal får du din el till fast pris, men du kan inte säga upp avtalet under pågående avtalsperiod.
Energiavgift 9,29 c/kWh
Grundavgift 3,99 €/mån.

Tidsbundet elavtal

Ett tidsbundet elavtal betyder precis vad namnet antyder – det är bundet till en viss tid. Fördelen med detta elavtal är,  trots den fasta bindningstiden, att du också samtidigt har ett fast elpris.

Ett fast elpris innebär att du betalar månatligen samma elpris per kilowattimme, medan ett börsavtal ger dig ett varierande elpris varje månad. Slutsumman på din elräkning är enbart beroende av din egen förbrukning, inte av elpriset.

Elavtalet kan tecknas högst 90 dagar innan det börjar.

Teckna elavtal

Vad ska man göra när det tidsbundna elavtalet löper ut?

Vi skickar ett förlängningserbjudande till dig ca 90 dagar innan ditt tidsbundna elavtal löper ut. Förlängningserbjudandet kan variera beroende på säsong, men oftast är det ett nytt tidsbundet elavtal. Observera att priset på produkten i erbjudandet också kan ändras. Så vi rekommenderar att du snabbt tecknar det nya avtalet, för att få det erbjudna elpriset. Du kan alltid se aktuellt pris på vår hemsida och i vår prislista. Om du inte reagerar och tecknar elavtal efter att du har fått det första brevet, skickar vi en påminnelse ca en månad innan ditt elavtal löper ut. Så kolla din e-post då och då!

Välj aktivt ditt nästa avtal själv, annars får du ett elavtal som gäller tills vidare

Om du inte aktivt väljer och tecknar ett nytt elavtal med oss ​​när ditt tidsbundna elavtal är håller på att löpa ut, läggs du på Kvartalselavtalet, som gäller tills vidare. Priset på Kvartalsel är alltid fast för tre månader åt gången och det ändras fyra gånger om året, det vill säga kvartalsvis. Elpriset i Kvartalsavtalet justeras var tredje månad och kan höjas eller sänkas enligt marknadspriser. Uppsägningstiden för Kvartalsel är 14 dagar, så du kan enkelt byta avtal vid behov. Du kan även teckna ett nytt elavtal med en annan elleverantör, då fortsätter ditt elavtal automatiskt med den nya leverantören när din tidsbundna avtalsperiod med oss ​​går ut.

Elens ursprung

Av den el som Kervo Energi säljer produceras 15 % i våra egna kraftverk. Utöver detta har vi andelar i andra finska kraftverk, vars produktion täcker 8 % av vår sålda el. Resterande 78 % köper vi på elbörser, som Nord Pool eller Nasdaq OMX.

Vid produktionen av den el vi sålde 2022 har det använts 19,5 % förnybara energikällor (vatten-, vind– och biokraft), 64 % fossila energikällor och 16,6 % kärnkraft.

De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen uppgick till 368,07 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle uppgick till 0,62 mg/kWh.

Stäng
Search