Hyppää sisältöön

Ympäristö

Keravan Energia -yhtiöissä on käytössä sertifioitu ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ja ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä. Sertifikaatit kattavat energian tuotannon, hankinnan ja myynnin sekä sähkö-, kaukolämpö- ja maakaasuverkkojen suunnittelun, rakentamisen ja käytön.

ISO 9001 -standardi perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan ja toimii työkaluna liiketoiminnan, prosessien ja johtamisen kehittämisessä. ISO 14001 -standardi on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, jonka avulla organisaatioita voivat parantaa ympäristönsuojelunsa tasoa ja osoittaa sen. ISO 45001 -standardi on työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, jonka avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.

Konsernissa pidetään yllä menettelyjä, joilla tunnistetaan kaikkiin toimintoihin, toimipisteisiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristönäkökohdat sekä niiden ympäristövaikutukset ja lakisääteiset vaatimukset. Ympäristönäkökohtien tunnistamisessa otetaan huomioon toimintamme vaikutukset maaperään, ilmakehään ja vesistöihin sekä alkuperäisluontoon, rakennettuun ympäristöön ja ulkopuolisten terveyteen ja viihtyvyyteen. Päämääränämme on toiminnastamme aiheutuvien haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen ja ehkäiseminen, materiaalien ja polttoaineiden tehokkaampi käyttö, ympäristövahinkojen ehkäisy ja energiantuotannon hyötysuhteen parantaminen ilmanpäästöjen vähentämiseksi. Päämäärien saavuttamiseksi ympäristötavoitteet on kirjattu balanced scorecard -mittaristoon.

Keravan Energia -yhtiöiden energiantuotannon hiilidioksidipäästöt

2019

2018

CO2 156 g/kWh 138 g/kWh
NOx 375 mg/kWh 327 mg/kWh
SO2 144 mg/kWh 49 mg/kWh
Hiukkaset 11 mg/kWh 9 mg/kWh

Panostamme uusiutuvaan energiaan ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen

Tavoitteemme on jatkuvasti tehostaa energiantuotantoamme ja vähentää sen ympäristövaikutuksia. Vuoden 2019 toimista on kerrottu tarkemmin tuotantokatsauksessa.

Keravan aurinkovoimala täytti kolme vuotta maaliskuussa 2019. Asiakkaamme voivat lunastaa nimikkopaneeleja voimalasta kuukausihintaan, ja siten osoittaa tukensa uusiutuvalle lähienergialle. Lisäksi olemme mukana aurinko-, ydin-, tuuli-, ja vesivoimatuotannossa.

Ympäristövastuuraportti

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportti julkaistiin marraskuussa 2019. Raportti jakautuu kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen. Asetamme jokaiselle osa-alueelle tavoitteita, joiden toteutumista tarkastelemme vuosittain.

Keravan Energia mukana energiatehokkuussopimusten kaudella 2017-2025

Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategian toteutusta ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Ne ovat valtion ja toimialojen valitsema keino täyttää EU:n Suomelle asettamat tiukat tavoitteet energian tehokkaammasta käytöstä. Edelliseen sopimuskauteen 2008-2016 liittyneiden yritysten ja kuntien toteuttamat energiansäästötoimet säästävät vuosittain energiaa yli 14 terawattituntia. Määrä vastaa yli 710 000 omakotitalon vuotuista energian käyttöä. Keravan Energia on jälleen mukana energiatehokkuussopimusten kaudella 2017-2025.

Muita toimia ympäristön hyväksi

Vuonna 2018 kaukolämpöverkkoa perusparannettiin noin 260 metriä verkon lämpöhäviöiden pienentämiseksi ja lämmön toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Keravan biovoimalaitoksen tuottama lento- ja pohjatuhka ei mene hukkaan, vaan se hyötykäytetään maanrakennuskäytössä.

Sulje
Search