Hyppää sisältöön

Energialähteet

Tiedätkö mitkä energianlähteet ovat uusiutuvia ja mitkä eivät? Tiedätkö mitä kaikkia meillä Suomessa tuotetaan? Entä meillä täällä Keravan Energialla? Täältä löydät vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Tutustu tapoihin tuottaa sähköä ja lämpöenergiaa!

Monta tapaa tuottaa energiaa

Energiaa voidaan tuottaa monin eri tavoin. Osa tuottaa sähköä, osa lämpöä ja osa molempia. Osasta, kuten ydinvoimasta, puhutaan paljon ja toisista, kuten geotermisestä energiasta taas kuulee harvemmin. Jokaisella niistä on hyvät ja huonot puolensa.
Tutustu eri energiamuotoihin sekä tapoihin tuottaa sähköä ja lämpöenergiaa.

Uusiutuvat energiat

Aurinkovoima

Aurinkovoimalla eli auringon säteilyä hyödyntämällä voidaan saada talteen sekä sähköä, että lämpöä. Sähköä tuotetaan aurinkokennojen avulla. Aurinkopaneelit muodostuvat näistä kennoista. Sähkö saadaan talteen hyödyntäen niin sanottua valosähköistä ilmiötä. Auringosta lähtöisin oleva energia kulkee fotoneina ja kennon kohdatessaan, fotonit luovuttavat energiansa sen elektroneille synnyttäen sähkövirtaa. Aurinkopaneelit muodostuvat useista kennoista ja paneelin teho riippuu kennojen määrästä. Auringon lämpöenergiaa taas saadaan hyödynnettyä aurinkokeräimillä. Keräimet eivät tuota sähköä vaan niiden toiminta perustuu siihen, että aurinko lämmittää keräimessä kiertävän nesteen. Kiertävä neste taas lämmittää sen kohteen mihin se on kytketty, esimerkiksi lämminvesivaraajan.

Hieman suuremmassa mittakaavassa aurinkolämpövoimalassa auringon valo keskitetään peilijärjestelmää hyödyntämällä. Se saa lämpötilan nousemaan ja lämpö taas veden höyrystymään. Höyryllä taas pyöritetään turbiinia, jonka avulla tuotetaan energiaa sähköverkkoon.

Suomen olosuhteet eli pitkä pimeä kausi ja lumi aiheuttavat sen, että auringosta saatava hyöty on hyvin rajallinen talven aikana ja jakautuu epätasaisesti vuoden ajalle. Auringosta saatavaa sähköä voidaan varastoida akkuihin ja tasata niiden avulla epätasaista tuotantoa, mutta niistäkään ei koko talveksi riitä apua.

 

Ilmakuva Keravan Aurinkovoimalalasta. Aurinkovoimalassa on 774 aurinkopaneelia.

Tuulivoima

Tuulivoima on ehtymätön luonnonvara, jota saadaan hyödynnettyä tuulivoimalan avulla. Tuuli saa voimalan huipulla olevat siivet pyörimään ja pyöriminen tuottaa energiaa, jonka generaattori muuttaa sähköenergiaksi. Tuulivoimaloita kutsutaan myös tuuliturbiineiksi ja kotosammin usein puhutaan tyylimyllyistä. Tuulivoima on yksi edullisimmista keinoista tuottaa energiaa ja se on lähes täysin päästötöntä.

Tuulivoimaloille paras tuulen nopeus on noin 10m/s. Toisin kuin voisi luulla, todella kova tuuli ei ole hyväksi tuulivoimaloille ja jos tuulen voimakkuus kasvaa liian korkeaksi, ne kytkeytyvät pois päältä vikojen estämiseksi. Tuulivoima on kasvattanut osuuttaan Suomessa viime vuosina runsaasti. Olosuhteet etenkin rannikko- ja merialueilla ja tuntureilla ovat otollisia tuulivoiman kannalta. Suomen olosuhteissa etenkin talviaika on otollista aikaa tuulivoiman kannalta sillä ne ovat yleensä tuulisempia kuin kesäkuukaudet.

 

Bioenergia

Bioenergia on suurin uusiutuvaksi luokiteltava energianlähde Suomessa. Sitä hyödyntävät hyvinkin erikokoiset toimijat yksittäisistä kotitalouksista ja kiinteistöistä metsäteollisuuteen ja kaukolämpölaitoksiin.

Bioenergiaa saadaan biomassaa polttamalla. Bioenergian polttoaineita ovat biokaasu, kierrätys- ja jätepolttoaineiden biohajoava osa, peltobiomassat sekä puuperäiset polttoaineet. Bioenergiaa voidaan hyödyntää niin kiinteänä, nesteenä kuin kaasunakin. Biomassaa, josta polttoaine jalostetaan, saadaan metsistä, pelloilta, maataloudesta sekä jätteistä. Suomessa vahva metsäteollisuus synnyttää suuria määriä muuhun käyttöön sopimatonta jätepuuta, joka hyödynnetään biomassana.

Biomassojen polttaminen energiaksi on luokiteltu hiilineutraaliksi, sillä poltettaessa vapautuva hiili sitoutuu lopulta takaisin kasvavaan biomassaan. On kuitenkin tärkeää, että puupolttoaineiden alkuperä on kestävä, eikä niiden saamiseksi ole esimerkiksi ole tuhottu vanhoja, luontoarvoiltaan arvokkaita metsiä talousmetsän tieltä.

Lähikuva biopolttoaineesta hakkeesta

pato, vesivoima, pixabay, stockphoto

Vesi energian lähteenä

Vettä voidaan hyödyntää muutamallakin eri tavalla energiantuotantoon. Perinteinen tapa on vesivoimalaitokset. Vesivoimala toimii siten, että putoavan veden liikkeestä syntyvä energia muutetaan turbiinin ja generaattorin avulla sähköenergiaksi. Vaikka vesivoima on lähestulkoon päästötöntä ja voimalaitokset pitkäikäisiä, mutta uusia isoja voimalaitoksia tuskin Suomeen enää rakennetaan. Uuden voimalaitoksen ja siihen mahdollisesti liittyvän tekoaltaan rakentaminen aiheuttaa aina paikallisesti iso muutoksia alueen ympäristöön ja ekologiaan.

Vuorovesienergia toimii hyvin samaan tapaan kuin vesivoimalat. Vuorovettä voidaan hyödyntää energiantuotantoon vuorovesivirtageneraattorin tai vuorovesipadon avulla. Ensimmäisessä yksinkertaistettuna vesi virtaa generaattorin läpi ja jälkimmäisessä taas padolla säädellään veden korkeutta ja veden potentiaalienergia muutetaan sähköksi.

Aaltovoima on uudempi ja vielä kehittelyn alla oleva tapa hyödyntää vettä energiantuotantoon. Aaltovoimassa nimensä mukaisesti muutetaan sähköenergiaksi aaltojen liikettä aaltovoimalan avulla. Toistaiseksi aaltovoimaa ei olla onnistuttu hyödyntämään kannattavalla tavalla.

Geoterminen energia

Geoterminen energia on planeettamme ytimessä tapahtuvan radioaktiivisen hajoamisen tuotteena vapautuvaa lämpöenergiaa. Lämpöenergia saadaan hyötykäyttöön maahan porattavien 1-5 kilometriä syvien kaivojen kautta. Kaivoja tehdään aina vähintään kaksi. Toisen kautta valutetaan kylmää vettä alas ja kun se on maan alla lämmennyt, se pumpataan toista reittiä ylös. Pumput toimivat sähköllä, mutta pumppaamalla saatavan lämpöenergian hyöty on kustannuksia suurempi.

Geotermiseen energiaan perustuvia tuotantolaitoksia on yhden talouden tarpeisiin sopivasta aina isoihin, koko kaupungin lämmittäviin laitoksiin. Monille tuttuja geotermisen energian ilmenemiä ovat esimerkiksi kuumat lähteet ja Islanti onkin johtava maa geotermisen energian käytössä niin lämmityksen kuin sähköntuotannon osalta. Suomessa geotermisen energian hyödyntämisestä on tehty kokeiluja, mutta vielä sitä ei ole saatu hyödynnettyä laajemmassa mittakaavassa.

Maalämpö

Maalämpö menee helposti sekaisin geotermisen energian kanssa, sillä molemmissa energia tulee samasta suunnasta eli maan alta. Maalämpö on kuitenkin auringon lämpöä, joka on sitoutunut maan pintakerroksiin ja otetaan sieltä hyötykäyttöön pumppaamalla. Maalämpöpumput toimivat hyvin samaan tapaan kuin monille ehkä tutummat ilmalämpöpumput.

geysir, stockphoto, kuumalähde, geoterminen energia

Uusiutuva vai kestävä energia? Mitä eroa ja mitä yhteistä niillä on?
Kokosimme yhteen artikkeliin tiiviisti perustiedot asiasta.

Lue lisää

Uusiutumattomat energiat

Ydinvoima

Ydinvoimaa saadaan, kun ydinreaktorissa fission tai fuusion tuloksena atomiytimestä vapautuu energiaa. Fissiossa raskaan alkuaineen ydin halkeaa kahdeksi pienemmäksi ytimeksi. Fuusiossa taas kaksi kevyen alkuaineen ydintä yhdistyy yhdeksi ytimeksi. Ydinten protonit ja neutronit ovat sitoutuneet yhteen vahvan ydinvoiman avulla ja kun ytimet muuttuvat, energiaa vapautuu. Tämä vapautuva energia kasvattaa väliaineena toimivan veden sisäenergiaa. Se taas muutetaan turbiinin ja generaattorin avulla sähköverkkoon sopivaksi energiaksi. Tuotantokäytössä olevan ydinvoimalat perustuva fissiovoimaan.

Ydinvoima on lähes päästötöntä ja sen avulla voidaan tuottaa energiaa melko edullisesti. Laitokset ovat myös melko pitkäikäisiä.  Ydinvoimaan liittyy myös ongelmia. Onnettomuudet ovat harvinaisia, mutta niillä voi olla hyvinkin pitkäkestoisia vaikutuksia laajalle alueelle. Ydinjätteen loppusijoitus on myös ongelmallista, sillä syntyvä jäte on vaarallista vielä tuhansien vuosien päästäkin. Lisäksi ydinvoiman tuotantoon vaadittavien alkuaineiden, etenkin uraanin, louhintaan liittyy haasteita.

ydinvoimala, stockphoto, voimalaitos

maakaasu, keravanenergia, voimalaitos

Fossiiliset polttoaineet

Kun orgaaniset yhdisteet hajoavat hapettomissa olosuhteissa, syntyy fossiilisia polttoaineita. Prosessi on todella hidas ja kestänyt miljoonia vuosia. Eri olosuhteissa ja eri alkumateriaaleista on syntynyt eri aineita. Tällaisia polttoaineita ovat öljy, maakaasu ja kivihiili. Myös turve voidaan tietyissä yhteyksissä luokitella samaan kategoriaan, sillä sen uusiutuminen on niin hidasta, mutta sen ei ole syntynyt samanlaisella mekanismilla. Fossiilisia polttoaineita on hyödynnetty innokkaasti, koska niillä on hyvä lämpöarvo ja niitä on ollut melko helppoa saada. Esimerkiksi kivihiiltä on käytetty jo pronssikaudella.

Fossiilisiin polttoaineisiin liittyy kuitenkin myös useita ongelmia. Ensinnäkin niitä on saatavilla rajallisesti ja niiden louhinta, poraus, vesisärötys ja muut hankintatavat eivät ole ympäristön kannalta kestäviä ja niihin liittyy myös erilaisia geopoliittisia haasteita. Vielä suurempi ongelma on niiden polttamisesta syntyvät kasvihuonekaasut, jotka ovat suurin ilmastonmuutoksen aiheuttaja. Tästä syystä niistä pyritään vähitellen eroon energiantuotannossa. Esimerkiksi kivihiilen käyttö kielletään Suomessa kokonaan 1.5.2029 alkaen.

Miten energialähteiden käyttö on muuttunut ja tulee muuttumaan?
Lue lisää siitä, miltä tulevaisuus energianlähteiden osalta näyttää sen valossa mitä tiedämme nyt.
Lue lisää

Myymämme sähkön alkuperä ja tuotanto

Keravan Energian myydystä sähköstä noin 15 % tuotetaan omissa voimalaitoksissamme. Lisäksi Keravan Energialla on osuuksia muissa suomalaisissa voimalaitoksissa, joista saatu tuotanto kattaa 8 % myydystä sähköstä. Loput 78 % hankitaan sähköpörssistä.

Myymämme sähkön tuottamiseen vuonna 2022 on käytetty uusiutuvia energialähteitä (vesi-, tuuli– ja biovoimaa) 19,5 %, fossiilisia energialähteitä 64 % sekä ydinvoimaa 16,6 %.

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat ovat 368,07 g/kWh. Käytettyä ydinpolttoainetta syntyi 0,62 mg/kWh.

Sulje
Search